Spausdinti
atgal ES socialinės apsaugos koordinavimas
Pagrindiniai ES reglamentai socialinio draudimo srityje
 
2010 m. gegužės 1 d. įsigaliojo nauji ES socialinės apsaugos koordinavimo reglamentai, t.y. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (toliau - Reglamentas (EB) Nr. 883/2004), kuris pakeitė 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimų nariams, judantiems Bendrijoje (toliau - Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71) ir 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką(toliau – Reglamentas (EB) Nr. 987/2009), kuris pakeitė 1972 m. kovo 21 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 574/72, nustatantį Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 įgyvendinimo tvarką (toliau - Reglamentas (EEB) Nr. 574/72). 2012 m. gegužės 22 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 465/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamentas (EB) Nr. 987/2009.
 
Reglamentų taikymas asmenims
Naujieji reglamentai taikomi asmenims, kurie yra ES valstybės narės piliečiai, asmenys be pilietybės ir pabėgėliai, gyvenantys vienoje iš valstybių narių, kuriems yra ar buvo taikomi vienos ar daugiau valstybių narių teisės aktai, bei jų šeimos nariams ir maitintojo netekusiems asmenims.
 
2011 m. sausio 1 d. įsigaliojus 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) Nr. 1231/2010, kuriuo išplečiamas Reglamento (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamento (EB) Nr. 987/2009 taikymas trečiųjų šalių piliečiams, kuriems tie reglamentai dar netaikomi tik dėl jų pilietybės, Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamentas (EB) Nr. 987/2009 taikomi ir trečiųjų šalių piliečiams, taip pat jų šeimos nariams ir jų kaip maitintojo netekusiems asmenims, jeigu jie teisėtai gyvena valstybės narės teritorijoje ir jų situacija visais atžvilgiais neapsiriboja viena valstybe nare. Tačiau Reglamentas (ES) Nr. 1231/2010 negalios Danijai ir Jungtinei Karalystei, t.y. Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamentas (EB) Nr. 987/2009 nebus taikomi trečiųjų šalių piliečiams santykiuose su Danija ir Jungtine Karalyste.
 
Nuo 2012 m. gegužės 1 d. Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamentas (EB) Nr. 987/2009 taikomi santykiuose su Šveicarijos Konfederacija, o nuo 2012 m. birželio 1 d. taikomi ir santykiuose su Europos ekonominės erdvės valstybėmis (Norvegija, Islandija, Lichtenšteinu).
 
 
Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 ir Reglamentas (EEB) Nr. 574/72 lieka galioti:
 • trečiųjų šalių piliečiams santykiuose su Jungtine Karalyste.

Socialinės apsaugos išmokos

Reglamentas (EB) Nr.883/2004 taikomas šioms socialinės apsaugos išmokoms:
 
a) ligos išmokoms;

b) motinystės ir lygiavertėms tėvystės išmokoms;

c) invalidumo išmokoms;

d) senatvės išmokoms;

e) maitintojo netekimo išmokoms;

f) išmokoms dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų;

g) išmokoms mirties atveju;

h) bedarbio išmokoms;

i) priešpensinėms išmokoms;

j) išmokoms šeimai.
 
   
ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo principai
 
Išskirtinis ES reglamentų socialinės apsaugos srityje bruožas yra tas, kad jie ne harmonizuoja, o koordinuoja ES valstybių narių socialinės apsaugos sistemas, t.y. jie nepakeičia skirtingų nacionalinių sistemų viena bendra ES sistema. Todėl ES valstybėms paliekama teisė nacionaliniuose įstatymuose pačioms nustatyti, kokios yra įmokos, kaip įmokos ir išmokos apskaičiuojamos, koks jų dydis ir kt.
 
Skiriami keturi pagrindiniai ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo principai:
 1. Taikytinos teisės nustatymas (draudimo vienoje valstybėje principas);
 2. Lygios galimybės (draudžiama diskriminaciją pilietybės atžvilgiu);
 3. Socialinio draudimo laikotarpių sumavimas;
 4. Įgytų teisių išsaugojimas (socialinio draudimo išmokų eksportavimas).
 
Pereinamasis laikotarpis
 
Reglamento (EB) Nr.987/2009 4 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad įstaigos arba susižinojimo tarnybos perduoda vienos kitoms duomenis elektroniniu būdu tiesiogiai arba netiesiogiai per prieigos centrus, naudodamosi bendra saugia sistema, kuria užtikrinamas konfidencialumas ir keitimosi duomenimis apsauga. Numatyta, kad apsikeitimas informacija tarp kompetentingų įstaigų ir susižinojimo tarnybų vyks struktūrizuotų elektroninių dokumentų (SED) pagalba. Pereinamuoju laikotarpiu, valstybių narių kompetentingos įstaigos ir susižinojimo tarnybos galės naudoti E formos pažymas ir popierines SED versijas. Vėliau valstybės narės privalės keistis informacija tik elektroniniu būdu. Tai bus daroma per elektroninę socialinės apsaugos informacijos mainų sistemą (EESSI sistema).
 
Įsigaliojus naujiems reglamentams, nebelieka popierinių E formų, tačiau tam tikrais atvejais asmenims reikalinga informacija bus pateikiama perkeliamojo dokumento forma (pvz., pažymėjimas A1). Šie dokumentai bus išduodami ir pasibaigus pereinamajam laikotarpiui.
 
Iki 2010 m. gegužės 1d. išduotos Eformos galioja, kol nesibaigia jose nurodytas galiojimo terminas, jei jos iki šio termino pabaigos nėra panaikinamos arba pakeičiamos pagal Reglamentą (EB) Nr.883/2004 ir Reglamentą (EB) Nr.987/2009 išduotais dokumentais.
 
Taikytinos teisės nustatymas
 
Nuostatos dėl taikytinos teisės:
 • Reglamento (EB) Nr. 883/2004 II antraštinė dalis (11-16 str.);
 • Reglamento (EB) Nr. 987/2009 II antraštinė dalis (14-21 str.);
 • Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos sprendimai (A1, A2, A3);
 • Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su taikytinos teisės nustatymu, įgyvendinimo tvarkos aprašas;
 • E101 LT, E102 LT, E103 LT formų pažymų išdavimo pagal 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimų nariams, judantiems Bendrijoje, tvarkos aprašas.
Bendrosios taikytinos teisės nustatymo taisyklės
 
Reglamento (EB) Nr. 883/2004 11 str. 1 d. numato, kad asmenims, kuriems taikomas šis reglamentas, taikomi tik vienos valstybės narės teisės aktai.

Vienoje valstybėje narėje pagal darbo sutartį arba savarankiškai dirbantiems asmenims taikomi tos valstybės teisės aktai (darbo vietos principas).

Valstybės tarnautojamstaikomi tos valstybės narės teisės aktai, kurie galioja juos į darbą priėmusiai administracijai.

Asmenims, gaunantiems bedarbio pašalpasvadovaujantis valstybės narės, kurioje jie gyvena, teisės aktais, taikomi tos valstybės narės įstatymai.

Asmenims, pašauktiems arba pakartotinai pašauktiems į tarnybą valstybės narės ginkluotosiose pajėgose arba į jos civilinę tarnybą, taikomi tos valstybės narės teisės aktai, t.y. kariai draudžiami ten, kur atlieka tarnybą.

Asmenims, dirbantiems pagal darbo sutartį ar savarankiškai laive, taikomi laivo vėliavos valstybės narės teisės aktai.

Tačiau asmeniui, dirbančiam laive, plaukiojančiame su valstybės narės vėliava, ir gaunančiam atlyginimą už šį darbą iš įmonės ar asmens, kurių registruota buveinė arba veiklos vieta yra kitos valstybės narės teritorijoje, taikomi pastarosios valstybės teisės aktai, jeigu asmuo gyvena tos valstybės teritorijoje.
 
Skrydžio įgulos ir keleivių salono įgulos nario, teikiančio keleivių ar krovinių pervežimo oro transportu paslaugas, veikla laikoma vykdoma toje valstybėje narėje, kurioje yra jo pagrindinė buvimo vieta. 
 
Visiems kitiems asmenims taikomi tos valstybės narės, kurioje jie gyvena, teisės aktai, nepažeidžiant kitų reglamento nuostatų, garantuojančių jiems išmokas pagal vienos ar daugiau valstybių narių teisės aktus.
 
Siuntimas dirbti (komandiravimas)
 
Asmeniui, kuris dirba pagal darbo sutartį valstybėje narėje darbdaviui, kuris joje paprastai vykdo savo veiklą, ir kurį tas darbdavys išsiunčia į kitą valstybę narę dirbti tam darbdaviui, toliau taikomi pirmosios valstybės narės teisės aktai, su sąlyga, kad numatyto tokio darbo trukmė neviršija 24 mėnesių ir jis nesiunčiamas pakeisti kito komandiruoto asmens.
 
Asmeniui, kuris vykdo savarankišką veiklą valstybėje narėje ir kuris vyksta dirbti panašios veiklos į kitą valstybę narę, toliau taikomi pirmosios valstybės narės teisės aktai, su sąlyga, kad numatyta darbo trukmė neviršija 24 mėnesių (Reglamento (EB) Nr. 883/2004 12 str. 2 d.).
 
Komandiravimo atveju darbdavys ar savarankiškas darbuotojas turi kreiptis į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybą dėl pažymėjimo dėl jo turėtojui taikomų socialinės apsaugos teisės aktų (A1) išdavimo iki siuntimo dirbti į kitą ES valstybę narę pradžios, tačiau išimties tvarka pažyma gali būti išduodama ir siuntimo dirbti į ES valstybę narę metu, taip pat ir šiam laikotarpiui pasibaigus.
 

Prašymo išduoti pažymą apie Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktų taikymą asmeniui, siunčiamam dirbti į užsienio valstybę, forma

Darbdavio, siunčiančio darbuotojus laikinai dirbti į užsienio valstybę, anketos forma

Prašymo išduoti pažymą apie Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktų taikymą savarankiškai dirbančiam asmeniui, vykdančiam veiklą užsienio valstybėje, forma

 
 
Darbas keliose valstybėse narėse
 
Paprastai dviejose ar daugiau valstybių narių pagal darbo sutartį dirbančiam asmeniui taikomi:
 
a) valstybės narės, kurioje jis gyvena, teisės aktai, jeigu didelę veiklos dalį jis vykdo toje valstybėje narėje;
b) jeigu didelę veiklos dalį jis vykdo ne toje valstybėje narėje, kurioje gyvena:
 
- valstybės narės, kurioje yra įmonės arba darbdavio registruota buveinė arba veiklos vieta, teisės aktai, jei jis dirba vienoje įmonėje arba vienam darbdaviui;
 
- valstybės narės, kurioje yra įmonių arba darbdavių registruota buveinė arba veiklos vieta, teisės aktai, jei jis dirba dviejose ar daugiau įmonėse arba dviems ar daugiau darbdavių, kurių registruota buveinė arba veiklos vieta yra tik vienoje valstybėje narėje;
 
- valstybės narės, kurioje yra įmonės arba darbdavio registruota buveinė arba veiklos vieta, kitos nei jo gyvenamosios vietos valstybės narės, teisės aktai, jei jis dirba dviejose ar daugiau įmonių arba dviems ar daugiau darbdavių, kurių registruotos buveinės arba veiklos vietos yra dviejose valstybėse narėse, ir viena iš jų yra gyvenamosios vietos valstybė narė;
 
- valstybės narės, kurioje jis gyvena, teisės aktai, jei jis dirba dviejose ar daugiau įmonių arba dviems ar daugiau darbdavių, iš kurių bent dviejų registruota buveinė ar veiklos vieta yra skirtingose valstybėse narėse ir kitoje nei gyvenamosios vietos valstybėje narėje.
 
Dviejose ar daugiau valstybių narių savarankiškai dirbančiam asmeniui taikomi:
  1. valstybės narės, kurioje jis gyvena, teisės aktai, jeigu didelę veiklos dalį jis vykdo toje valstybėje narėje;
  2. valstybės narės, kurioje yra jo veiklos centras, teisės aktai, jeigu jis negyvena vienoje iš valstybių narių, kurioje jis vykdo didelę veiklos dalį.

  Asmeniui, kuris dirba pagal darbo sutartį ir savarankiškai keliose valstybėse narėse, taikomi tos valstybės narės, kurioje jis dirba pagal darbo sutartį, teisės aktai.

  Asmeniui, kuris dirba valstybės tarnautoju vienoje valstybėje narėje, o pagal darbo sutartį ir (arba) savarankiškai – kitoje arba keliose kitose valstybėse narėse, taikomi tos valstybės narės teisės aktai, kurioje dirba valstybės tarnautoju.
   
  Lietuvoje ir kitoje ES valstybėje narėje vienu metu pagal darbo sutartį dirbantis ir/ar savarankiška veikla užsiimantis asmuo turi kreiptis į Fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybą, pateikdamas Fondo valdybos direktoriaus patvirtintos formos prašymą išduoti pažymą apie Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktų taikymą asmeniui, vienu metu dirbančiam pagal darbo sutartį ir/ar užsiimančiam savarankiška veikla Lietuvoje ir užsienio valstybėje.
   
  Prašymo išduoti pažymą apie Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktų taikymą asmeniui, vienu metu dirbančiam pagal darbo sutartį ir/ar užsiimančiam savarankiška veikla Lietuvoje ir užsienio valstybėje, forma
   
  Bendrijų pagal sutartis dirbantys darbuotojai

  Lietuvos Respublikos teisė taikoma (A1 pažymėjimas išduodamas) Europos Bendrijų pagal sutartis dirbančiam darbuotojui, kuris pasirinko, kad jam būtų taikomi Lietuvos valstybinio socialinio draudimo teisės aktai, jei yra bent viena iš šių sąlygų (Reglamento (EB) Nr. 883/2004 15 straipsnis):
  1) jis yra Lietuvos Respublikos pilietis;

  2) jis pagal darbo sutartį dirba Lietuvos Respublikoje;

  3) jam laikotarpiu iki darbo Europos Bendrijų atitinkamose institucijose pradžios galiojo Lietuvos valstybinio socialinio draudimo teisės aktai.

  Toks asmuo turi kreiptis į į Fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybą, pateikdamas Fondo valdybos direktoriaus patvirtintos formos prašymą išduoti pažymą apie Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktų taikymą Europos Bendrijų pagal sutartį dirbančiam darbuotojui, pasirinkusiam, kad jam būtų taikomi Lietuvos valstybinio socialinio draudimo teisės aktai.
   

  Prašymo išduoti pažymą apie Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktų taikymą Europos Bendrijų pagal sutartį dirbančiam darbuotojui, pasirinkusiam, kad jam būtų taikomi Lietuvos valstybinio socialinio draudimo teisės aktai, forma