Spausdinti
atgal Netekto darbingumo (invalidumo) pensija
Netekto darbingumo pensijos skiriamos ir mokamos remiantis 1994 m. liepos 18 d. Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu (Žin., 1994, Nr.59-1153; 2005, Nr.71-2555) bei Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr.1156 patvirtintais Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais (Žin., 1994, Nr.91-1781; 2005, Nr.83-3066). Šie teisės aktai įsigaliojo nuo 1995 m. sausio 1 d. Netekto darbingumo pensijos skiriamos nuo 2005 m. liepos 1 d., iki šios datos buvo skiriamos invalidumo pensijos.
 
Netekto darbingumo pensijos skyrimas ir mokėjimas
 
Netekto darbingumo pensija skiriama, kai asmuo atitinka šias sąlygas:
 
  • yra nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas;
  • yra Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (toliau – NDNT) pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu;
  • turi minimalų valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą netekto darbingumo pensijai.
Netekto darbingumo pensija skiriama nuo teisės gauti ją atsiradimo dienos, t.y. dienos, kurią NDNT asmenį pripažino nedarbingu ar iš dalies darbingu, jei šią dieną asmuo turi minimalų stažą netekto darbingumo pensijai, bet ne daugiau kaip už 12 mėnesių iki dokumentų pensijai skirti gavimo skyriuje dienos.
 
Netekto darbingumo pensija mokama už einamąjį mėnesį.
 
Pastaba. Užsienyje gyvenantys asmenys turi teisę gauti netekto darbingumo pensiją tarptautinių sutarčių arba Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nustatyta tvarka.
 
Asmenys, gyvenantys valstybėse, kuriose jiems netaikomas Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ar Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatos, jeigu jie yra įgiję ne mažesnį už minimalų stažą netekto darbingumo pensijai gauti dirbdami Lietuvos įmonėse, įstaigose, organizacijose, turi teisę gauti netekto darbingumo pensiją už dirbant Lietuvos įmonėse, įstaigose, organizacijose įgytą socialinio pensijų draudimo stažą.
 
Plačiau apie pensijų skyrimą ir mokėjimą užsienyje gyvenantiems asmenims http://www.sodra.lt/index.php?cid=342
 
Žinotina. Nedarbingu laikomas asmuo, kurį NDNT pripažįsta netekusiu 75-100 procentų darbingumo (t.y. jam nustatoma 0 – 25 procentų darbingumo).
 
Iš dalies darbingu laikomas asmuo, kurį NDNT pripažįsta netekusiu 45-55 arba 60-70 procentų darbingumo (t.y. jam nustatoma 45-55 arba 30-40 procentų darbingumo).
 
Jei NDNT asmenį pripažįsta netekusiu 0-40 procentų darbingumo (t.y. jam nustatoma 60-100 procentų darbingumo), asmuo laikomas darbingu ir teisės gauti netekto darbingumo pensiją jis neturi.
 
Stažas netekto darbingumo pensijai gauti
 
Minimalaus ir būtinojo valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo reikalavimai nustatomi pagal nedarbingo ar iš dalies darbingo asmens amžių pripažinimo nedarbingu ar iš dalies darbingu dieną, t. y. kuo vyresnis toks asmuo, tuo daugiau stažo yra reikalaujama.
 
 
BŪTINASIS STAŽAS NETEKTO DARBINGUMO PENSIJAI GAUTI

 

 

Amžius

Minimalus stažas

Būtinasis stažas

Iki 22

2 mėn.

1 m.

22

4 mėn.

1 m.

23

6 mėn.

1 m.

24

8 mėn.

1 m. 4 mėn.

25

10 mėn.

1 m. 8 mėn.

26

1 m.

2 m.

27

1 m. 2 mėn.

2 m. 4 mėn.

28

1 m. 4 mėn.

2 m. 8 mėn.

29

1 m. 6 mėn.

3 m.

30

1 m. 8 mėn.

3 m. 4 mėn.

31

1 m. 10 mėn.

3 m. 8 mėn.

32

2 m.

4 m.

33

2 m. 2 mėn.

4 m. 4 mėn.

34

2 m. 4 mėn.

4 m. 8 mėn.

35

2 m. 6 mėn.

5 m.

36

2 m. 8 mėn.

5 m. 4 mėn.

37

2 m. 10 mėn.

5 m. 8 mėn.

38

3 m.

6 m.

39

3 m. 6 mėn.

7 m.

40

4 m.

8 m.

41

4 m. 6 mėn.

9 m.

42

5 m.

10 m.

43

5 m. 6 mėn.

11 m.

44

6 m.

12 m.

45

6 m. 6 mėn.

13 m.

46

7 m.

14 m.

47

7 m. 6 mėn.

15 m.

48

8 m.

16 m.

49

8 m. 6 mėn.

17 m.

50

9 m.

18 m.

51

9 m. 6 mėn.

19 m.

52

10 m.

20 m.

53

10 m. 6 mėn.

21 m.

54

11 m.

22 m.

55

11 m. 6 mėn.

23 m.

56

12 m.

24 m.

57

12 m. 6 mėn.

25 m.

58

13 m.

26 m.

59

13 m. 6 mėn.

27 m.

60

14 m.

28 m.

61

14 m. 6 mėn.

29 m.

62

15 m.

30 m.

63

15 m.

30 m.

64

15 m.

30 m.

65

15 m.

30 m.


 
Netekto darbingumo pensijos apskaičiavimas nuo 2013-01-01
 
Netekto darbingumo pensiją sudaro:
 
  • pagrindinė dalis,
  • papildoma dalis,
  • priedas už stažo metus.
Pagrindinė dalis lygi 110 procentų socialinio draudimo bazinės pensijos, jei asmuo netekęs 60-70 procentų darbingumo ir turi būtinąjį socialinio pensijų draudimo stažą. Asmenų, netekusių 75-100 procentų darbingumo ir turinčių būtinąjį socialinio pensijų draudimo stažą, pagrindinė netekto darbingumo pensijos dalis lygi 150 procentų socialinio draudimo bazinės pensijos.
 
Papildoma dalis skiriant netekto darbingumo pensijas nuo 2013 m. sausio 1 d. ir vėlesnių datų apskaičiuojama pagal formulę: 0,005 x S x K x D.
 
Šioje formulėje:
 
S - visas stažas, įgytas dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu (į stažą Pensijų įstatymo nustatyta tvarka įskaitomas ir trūkstamas iki asmeniui nustatyto senatvės pensijos amžiaus metų skaičius);
 
K- asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas (apskaičiuojamas pagal draudžiamąsias pajamas, turėtas nuo 1994 m. sausio 1 d.);
 
D- Vyriausybės patvirtintos einamųjų metų draudžiamosios pajamos, galiojančios tą mėnesį, už kurį mokama pensija.
 
Jei asmuo turi stažo, įgyto dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu iki 1994 m. sausio 1 d., jo pageidavimu ir jei jam tai naudinga, netekto darbingumo pensijos papildoma dalis gali būti apskaičiuojama pagal formulę: 0,005 x s x k x D + 0,005 x S x K x D.
 
Šioje formulėje:
 
s – stažas, įgytas dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu iki 1993 m. gruodžio 31 d.;
 
k – asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas iki 1994 m. sausio 1 d. (apskaičiuojamas pagal 5 paeiliui einančių palankiausių metų iš laikotarpio nuo 1984 m. sausio 1 d. iki 1993 m. gruodžio 31 d. draudžiamąsias pajamas);
 
S – stažas, įgytas dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu nuo 1994 m. sausio 1 d. (į stažą Pensijų įstatymo nustatyta tvarka įskaitomas ir trūkstamas iki asmeniui nustatyto senatvės pensijos amžiaus metų skaičius);
 
K – asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas po 1994 m. sausio 1 d. (apskaičiuojamas pagal draudžiamąsias pajamas, turėtas nuo 1994 m. sausio 1 d.);
 
D – Vyriausybės patvirtintos einamųjų metų draudžiamosios pajamos, galiojančios tą mėnesį, už kurį mokama pensija.
 
Priedas už stažo metus apskaičiuojamas dauginant 3 procentus socialinio draudimo bazinės pensijos iš kiekvienų iki išėjimo į pensiją mėnesio įgytų pilnų socialinio draudimo stažo metų, viršijančių 30 metų, skaičiaus. Priedas neskiriamas už į stažą įskaitytą trūkstamą iki asmeniui nustatyto senatvės pensijos amžiaus metų skaičių.
 
Pastaba. Asmenims, netekusiems 45-55 procentų darbingumo, valstybinė socialinio draudimo pensija apskaičiuojama taip kaip asmenims netekusiems 60-70 procentų darbingumo, o po to mažinama 50 procentų.
 
Netekto darbingumo pensijos skyrimas iš naujo
 
Pensijos gavėjo prašymu,netekto darbingumopensija gali būti paskirta iš naujo pagal naujus stažo ir pajamų duomenis, kai jis įgyja papildomą, ne mažesnį kaip vienų metų valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą dirbdamas pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu.
 
Jeigunetekto darbingumopensijos gavėjas, kuriam pensija buvo paskirta turint minimalų, bet neturint būtinojo stažo, po pensijos paskyrimo dirbdamas pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu arba dirbdamas savarankiškai įgyja būtinąjį stažą, jo prašymu netekto darbingumo pensija jam gali būti skiriama iš naujo, nepaisant to, kad po pensijos paskyrimo jo įgytas valstybinio socialinio pensijų draudimo stažas buvo mažesnis kaip vieni metai.
 
Kai asmeniui nustatomi didesni netekto darbingumo procentai, jo prašymu, netekto darbingumo pensija gali būti skiriama iš naujo pagal naujus stažo ir draudžiamųjų pajamų duomenis. Sukakusiems senatvės pensijos amžių asmenims netekto darbingumo (invalidumo) pensijos iš naujo neskiriamos.
Dokumentai, reikalingi netekto darbingumo pensijai skirti
 
Kreipiantis dėl netekto darbingumo pensijos skyrimo, teritoriniam „Sodros“ skyriui reikia pateikti:
 
  • asmens dokumentą – Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos valstybės narės piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę, Lietuvos Respublikos pasą, leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje arba leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kaip užsieniečiui, ketinančiam dirbti Lietuvos Respublikoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą;
  • dokumentus, įrodančius stažą, įgytą iki 1993 m. gruodžio 31 d. (darbo knygelę, stažo pažymėjimus, išduotus buvusių darboviečių ar archyvų, karinį liudijimą ir kt.);
  • dokumentus, įrodančius uždarbį, turėtą 1984 m. sausio 1 d. – 1993 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu, jei pageidaujama, kad apskaičiuojant pensiją būtų atsižvelgta ir į 1984-1993 metais turėtas pajamas (nuo 1991 m. sausio 1 d. turi būti nurodytas kiekvieno mėnesio uždarbis, o už 1984 – 1990 m. turi būti nurodytos metinės uždarbio sumos).
Dėl netekto darbingumo pensijos skyrimo galite kreiptis į savo gyvenamosios vietos „Sodros“ skyrių. Adresus bei telefonus galite rasti skyrelyje Struktūra ir kontaktai.
 

Visa „Sodros“ informacija telefonu - 1883 arba (+370) 5 250 08 83