Spausdinti
atgal Tėvystės pašalpa
Tėvystės pašalpa skiriama ir mokama už tėvystės atostogų laikotarpį.
 
Tėvystės pašalpa skiriama, jeigu:
 • asmuo yra draudžiamas ligos ir motinystės socialiniu draudimu*;
 • suteiktos tėvystės atostogos (bet ne ilgiau kaip iki vaikui sukaks vienas mėnuo), išskyrus dirbančius tik pagal autorines, sporto, atlikėjo veiklos sutartis ir savarankiškai dirbančius asmenis, kuriems tokios atostogos nesuteikiamos – šie asmenys, pateikę vaiko gimimo liudijimą, prilyginami asmenims, kuriems suteiktos tėvystės atostogos (jiems tėvystės pašalpa mokama vieną mėnesį nuo vaiko gimimo); 
 • iki pirmosios tėvystės atostogų dienos turi ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per paskutinius 24mėnesius ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą** arba neįgijo nustatyto ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo, nes: 
- yra iki 26 metų amžiaus ir nurodytu laikotarpiu mokėsi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal profesinio mokymo programą bei aukštosiose mokyklose pagal dieninę arba nuolatinę studijų formą ir tik baigęs atitinkamą mokyklą tapo apdraustuoju per 3 mėnesius nuo mokslo baigimo (pagal mokslo baigimą įrodantį dokumentą); 
 
- nurodytu laikotarpiu buvo pareigūnu, profesinės karo tarnybos kariu ar statutiniu valstybės tarnautoju, ir pertrauka nuo tarnybos pabaigos iki tapo apdraustuoju neviršija 3 mėnesių.
 • „Sodros“ teritoriniam skyriui ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo tėvystės atostogų pabaigos pateikė prašymą skirti pašalpą.
*Asmenys, dirbantys pagal autorines sutartis, sporto ar atlikėjo veiklos sutartis laikomi apdraustaisiais nuo socialinio draudimo pradžios datos iki draudiminio įvykio dienos, jei per šį laikotarpį buvo sumokėtos socialinio draudimo įmokos nuo pajamų sumos, ne mažesnės kaip šio laikotarpio minimalių mėnesinių algų (toliau – MMA) suma (asmenys, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis, iš sporto ar atlikėjo veiklos, apdraustaisiais laikomi ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį nuo socialinio draudimo pradžios datos). Gaunantys pajamas pagal individualios veiklos pažymą asmenys ir ūkininkai laikomi apdraustaisiais, jeigu jie yra sumokėję socialinio draudimo įmokas už paskutinį pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymą nustatytą laikotarpį.
 
**Ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą sudaro laikotarpiai, per kuriuos mokamos ar turėjo būti mokamos socialinio draudimo įmokos ligos ir motinystės socialiniam draudimui, taip pat per kuriuos apdraustasis asmuo gavo socialinio draudimo ligos (įskaitant darbdavio mokamas 2 pirmąsias ligos dienas), profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpas, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pašalpas, taip pat nedarbo socialinio draudimo išmokas.
 
Laikoma, kad asmenys, dirbantys pagal autorines sutartis, sporto ar atlikėjo veiklos sutartis bei gaunantys pajamas pagal individualios veiklos pažymą asmenys yra įgiję ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą tėvystės pašalpai gauti, jei iki tėvystės atostogų pradžios (iki vaiko gimimo dienos) už juos buvo sumokėtos ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokos nuo ne mažesnės negu 12 MMA dydžio draudžiamųjų pajamų sumos per paskutinius 24 mėnesius.
 
Tais atvejais, kai asmuo neturi reikiamo ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo, nes prieš tai buvo išleistas vaiko priežiūros atostogų (t.y. darbdavys faktiškai buvo suteikęs vaiko priežiūros atostogas), ligos ir motinystės socialinio draudimo stažas skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio iki vaikui sukako 2 metai.
 
Atkreipiame dėmesį, kad į ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą taip pat įskaitomi darbo Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės Erdvės valstybėse laikotarpiai, kurie patvirtinami šių valstybių kompetentingų įstaigų išduotu atitinkamu struktūrizuotu dokumentu (S041 arba E104 formos pažyma).
 
Tėvystės pašalpos apskaičiavimas
 
Tėvystės pašalpos dydis – 100 procentų pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.
 
Kompensuojamasis uždarbis tėvystės pašalpai apskaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro (toliau – Registras) duomenis.
 
Kompensuojamasis uždarbis, pagal kurį nustatomas pašalpos dydis, apskaičiuojamas pagal apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas per paeiliui einančius 12 kalendorinių mėnesių, buvusių iki praeito kalendorinio mėnesio prieš tėvystės atostogų pradžios mėnesį. Pavyzdžiui, asmenims, įgijusiems teisę į pašalpą 2013 m. spalio mėn., kompensuojamasis uždarbis apskaičiuojamas iš laikotarpiu nuo 2012-09-01 iki 2013-08-31 gautų draudžiamųjų pajamų.
 
Asmens draudžiamosios pajamos – visos asmens pajamos, nuo kurių buvo mokamos ar turėjo būti mokamos socialinio draudimo įmokos ligos ir motinystės socialiniam draudimui, apdraustajam priskaičiuotos ligos (įskaitant darbdavio mokamas 2 pirmąsias ligos dienas), profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpos, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pašalpos, taip pat nedarbo socialinio draudimo išmokos.
 
Minimalus mėnesio kompensuojamasis uždarbis – trečdalis einamųjų metų draudžiamųjų pajamų, galiojančių tėvystės atostogų pradžios mėnesį: 496Lt (1488Lt : 3).
 
Maksimalus mėnesio kompensuojamasis uždarbis – einamųjų metų draudžiamųjų pajamų, galiojančių tėvystės atostogų pradžios mėnesį, 3,2 dydžių suma: 4761,60Lt (1488Lt x 3,2).
 
2013 m. patvirtintas einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydis yra 1488Lt (Žin., 2013-01-12, Nr.4-104).
 
Tėvystės pašalpos mokėjimas
 
Tėvystės pašalpa mokama tėvystės atostogų laikotarpiu (nuo vaiko gimimo dienos iki vaikui sukanka vienas mėnuo) už darbo dienas. Jeigu apdraustasis pasinaudoja ne visomis tėvystės atostogomis, o tik dalimi, tėvystės pašalpa mokama už šią atostogų dalį, bet ne ilgiau kaip iki vaikui sukanka vienas mėnuo.
 
Tėvystės pašalpa išmokama pasibaigus tėvystės atostogoms (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas).
 
Tėvystės atostogų metu tėvui, gaunančiam tėvystės pašalpą, motinystės (tėvystės) pašalpa nemokama.
 
Tėvystės pašalpa mokama įvertinus pašalpos gavimo laikotarpiu gautas pajamas, t.y. pajamas, nuo kurių skaičiuojamos ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokos, ar iš tuo metu vykdytos darbinės veiklos gautas pajamas, kurios nėra draudžiamosios pajamos, gautas ligos (įskaitant darbdavio mokamas 2 pirmąsias ligos dienas), profesinės reabilitacijos, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos pašalpas. Jeigu šių pajamų dydis mažesnis už tėvystės pašalpą, mokamas šios pašalpos ir turėtų pajamų ir (ar) pašalpų skirtumas. Jeigu šių pajamų ir (ar) pašalpų dydis yra didesnis už tėvystės pašalpą arba jai lygus, tėvystės pašalpa nemokama. Mokant pašalpą, į draudžiamąsias pajamas neįtraukiamos pajamos, gautos už darbą, atliktą iki pirmosios tėvystės atostogų dienos.
 
Darbinės veiklos pajamos suprantamos kaip tiesiogiai su asmens darbu (veikla) susijusios pajamos, gautos iš draudėjo, su kuriuo asmuo susijęs darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, nuo kurių neskaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos ligos ir motinystės socialiniam draudimui, t. y.:
 
- darbdavio išmokos už buto nuomą, elektros, šiluminę energiją, karštą ir šaltą vandenį, komunalines ir ryšių paslaugas, asmeninio transporto naudojimą, darbuotojų maitinimą ir išmokos, skirtos kompensuoti išlaidas darbuotojams, kurių darbas atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su važiavimu arba yra kilnojamojo pobūdžio, mokamos įstatymuose nustatyto dydžio ir nustatytais atvejais;
 
- darbdavio išmokos, skirtos komandiruočių išlaidoms atlyginti, neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, bei komandiruočių išlaidos už asmenis, vykstančius į užsienį tarnybiniais reikalais, kai apmokamas tik vykimas ir grįžimas (vizos įforminimas, draudimas ligos atveju ir kitos būtinosios išlaidos, susijusios su valstybinių sienų kirtimu), mokamos teisės aktuose nustatyto dydžio ir nustatytais atvejais;
 
- delspinigiai už pavėluotą išmokų, susijusių su darbo santykiais, mokėjimą;
 
- su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos, mokamos valstybės tarnautojams, deleguotiems asmenims ir profesinės karo tarnybos kariams, taip pat atstovybės darbuotojams, kurie yra atstovybės diplomatinio personalo ar administracinio techninio personalo nariai;
 
- darbo užmokestis, gautas iš tarptautinės ar Europos Sąjungos institucijos arba užsienio valstybių institucijos, jeigu nuo jo skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos pagal teisės aktus, kuriais vadovaudamosi institucijos moka darbo užmokestį;
 
- darbuotojo gautos iš darbdavio pajamos natūra, neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą;
 
- vidutinis darbo užmokestis, sumokamas atleidžiamam iš darbo darbuotojui už uždelstą laiką, kai su darbuotoju delsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės;
 
- tantjemos, kurios išmokamos valdybos ar stebėtojų tarybos nariams;
 
- vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir įmonių pareigūnų gaunamos su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos;
 
- krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos karių, taip pat karių savanorių, kitų aktyviojo rezervo karių, parengtojo rezervo karių, pašauktų į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių gaunamos su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos;
 
- individualios įmonės, mažosios bendrijos ar ūkinės bendrijos išsiimama individualios įmonės savininko, mažosios bendrijos nario ar ūkinės bendrijos tikrojo nario asmeniniams poreikiams lėšų suma, kuri deklaruojama Valstybinei mokesčių inspekcijai kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, nuo kurių neskaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos ligos ir motinystės socialiniam draudimui.
 
Darbinės veiklos pajamomis taip pat laikomos aukščiau nurodytos užsienyje gautos pajamos.
 
Kreipiantis dėl tėvystės pašalpos skyrimo pasirinktam „Sodros“ teritoriniam skyriui reikia pateikti:
 • prašymą skirti pašalpą (gali būti pateikiamas per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (EGAS) https://gyventojai.sodra.lt/, pildomas atėjus į „Sodros“ teritorinį skyrių arba atsiunčiamas paštu (prašymo forma yra „Sodros“ interneto svetainėje (Gyventojų portalas/Viešoji sritis/Pašalpos arba Paslaugos);
 • duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervedama tėvystės pašalpa (jeigu asmuo pašalpą pageidauja gauti per banką) arba, jeigu asmuo neturi asmeninės sąskaitos Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje kredito įstaigoje, prašyme nurodo pasirinkimą pašalpos sumą pasiimti mokėjimo įstaigos AB „Lietuvos paštas“ skyriuje. Atkreipiame dėmesį, kad prašymuose dėl pašalpų ir išmokų skyrimo turi būti nurodomi sąskaitų numeriai arba kortelių sąskaitų numeriai (kuriuos sudaro 20 simbolių: LT ir 18 skaitmenų), o ne kortelių numeriai. Nurodžius tik kortelės numerį (16 simbolių) pašalpų sumos nebus įskaitomos.
Kreipiantis dėl tėvystės pašalpos skyrimo papildomai gali būti pateikti:
 • įsakymo dėl tėvystės atostogų suteikimo nuorašas (išskyrus tik pagal autorines, sporto, atlikėjo veiklos sutartis ar savarankiškai dirbančius asmenis, kuriems tokios atostogos nesuteikiamos), – jeigu darbdavys nėra pateikęs 9-SD pranešimo apie tėvystės atostogų suteikimą (nėra duomenų Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre);
 • vaiko gimimo liudijimas arba vaiko gimimo pažymėjimas su santuokos liudijimu, jei šių duomenų nėra Lietuvos Respublikos Gyventojų registre. Vaiko gimimo liudijimo notariškai patvirtinta kopija su vertimu į lietuvių kalbą, jeigu vaiko gimimo liudijimas išduotas užsienyje (jeigu vaiko gimimo liudijimo notariškai patvirtinta kopija su vertimu į lietuvių kalbą siunčiama paštu, kartu pridedama patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija);
 • mokslo baigimo datą įrodantis dokumentas (nesukakusiems 26 metų apdraustiesiems), jeigu kreipiasi neįgijęs reikalaujamo ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo apdraustasis asmuo, kuris stažo neįgijo dėl to, kad mokėsi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal profesinio mokymo programą bei aukštosiose mokyklose pagal dieninę arba nuolatinę studijų formą, jeigu jis tik baigęs atitinkamą mokyklą per 3 mėnesius nuo mokslo baigimo tapo apdraustuoju;
 • pažyma apie pareigūno, profesinės karo tarnybos kario ir statutinio valstybės tarnautojo tarnybos pabaigą – jeigu kreipiasi neįgijęs reikalaujamo ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo buvęs pareigūnas;
 • prašymo dėl neapmokestinamųjų pajamų dydžio (NPD) taikymo (pateikto darbdaviui) kopiją – jeigu pašalpa mokama už visą kalendorinį mėnesį arba apdraustojo mėnesinis darbo užmokestis yra mažesnis arba lygus 470 Lt (nuo 2014-01-01 – 570Lt) (tai patvirtina darbdavio pažyma apie apdraustojo paskutinio prieš tėvystės atostogų suteikimą mėnesio darbo užmokestį). Jeigu asmuo turi teisę į papildomą NPD, ši teisė turi būti pagrįsta atitinkamais dokumentais: vaikų (įvaikių) gimimo liudijimais, pažyma iš mokyklos, jeigu vaikas (įvaikis) yra vyresnis kaip 18 metų ir mokosi dieninėje bendro lavinimo mokykloje, invalidumo pažymėjimu, darbingumo lygio pažyma ir pan. Šių dokumentų originalus arba nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas reikia pateikti tik tuo atveju, jeigu juose nurodytų duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
 • darbdavio pažyma apie priskaičiuotas draudžiamąsias pajamas – jei apdraustasis tėvystė atostogų laikotarpiu turi draudžiamųjų pajamų arba jam išmokamos su darbo santykiais susijusios kompensacinio ar skatinamojo pobūdžio vienkartinės išmokos. Darbdavys šią pažymą gali pateikti per EDAS, kur pateikta rekomenduojama pažymos forma;
 • jei apdraustasis tėvystės atostogų laikotarpiu gauna draudžiamųjų arba kitų darbinės veiklos pajamų, kurios pagal įstatymą nėra draudžiamosios pajamos, už darbą, atliktą iki pirmosios šių atostogų dienos, teritoriniam skyriui pateikia atlikto darbo perdavimo-priėmimo aktą, autorinę sutartį ar kitą darbo atlikimo pabaigos momentą pagrindžiantį dokumentą;
 • jei apdraustasis tėvystės atostogų laikotarpiu gauna darbinės veiklos pajamų, kurios pagal Įstatymą nėra draudžiamosios pajamos, teritoriniam skyriui pateikia dokumentus, patvirtinančius gautų pajamų dydį ir laikotarpį, už kurį jos apskaičiuotos (pavyzdžiui, darbo užmokesčio (darbinės veiklos pajamų), gauto užsienyje, iš tarptautinės ar Europos Sąjungos institucijos arba užsienio valstybių institucijos, pažymą, individualių įmonių, mažųjų bendrijų, tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų apskaitos dokumentus ir (ar) kitus dokumentus, pagrindžiančius darbinės veiklos pajamas, kurios nėra draudžiamosios pajamos).

Dokumentus, patvirtinančius atitinkamą civilinės būklės aktą (gimimo, santuokos liudijimą), reikia pateikti tik tuo atveju, jeigu šiuose dokumentuose nurodytų duomenų nebus Lietuvos Respublikos gyventojų registre.

 
Prašymo skirti tėvystės pašalpą forma

Visa „Sodros“ informacija telefonu - 1883 arba (+370) 5 250 08 83