Spausdinti
atgal Pensijų kaupimas
Pensijų kaupimo sistema – tai galimybė dalį valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokų kaupti pensijų fonde. Šia galimybe pasinaudoję asmenys, dalį socialinio pensijų draudimo įmokų, šiuo metu mokamų „Sodrai“, nukreips į savo sąskaitą pasirinktame pensijų fonde. Renkantis pensijų fondą, vertėtų atsižvelgti į būsimą kaupimo trukmę, kuo ilgesnio laikotarpio pensijų fondo pelningumą, mokesčių dydį bei atkreipti dėmesį į jų derinį su fondo pajamingumu. Pasirinkus pensijų fondą, reikia su jį valdančia pensijų kaupimo bendrove sudaryti pensijų kaupimo sutartį. Kai ši sutartis įregistruojama VSDF valdybos tvarkomame Sutarčių registre, asmuo tampa pensijų kaupimo dalyviu. Naujų pensijų kaupimo dalyvių sutartys įsigalioja nuo trečio mėnesio pirmos dienos įregistravus šią sutartį Pensijų kaupimo sutarčių registre. Šie asmenys privalės dalį pensijų kaupimo įmokų kaupti savo lėšomis nuo 2014 metų. Už šiuos asmenis iš Valstybės biudžeto, tarpininkaujant „Sodrai“, nuo 2014 metų bus pervedama papildoma kaupiamoji pensijų įmoka, jeigu asmuo už atitinkamą laikotarpį turėjo draudžiamųjų pajamų.
 
Asmenys tapę pensijų kaupimo dalyviais iki 2013 m. sausio 1 d., turėjo teisę nuo 2013 m. balandžio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 2 d. pensijų kaupimo bendrovėms pateikti sutikimą (prašymą) kartu su valstybinio socialinio draudimo įmokos dalimi nuo 2014 metų kaupti pensijų įmokas savo lėšomis, kurias turės apskaičiuoti ir į „Sodros“ biudžetą pervesti darbdavys. Už šiuos asmenis iš Valstybės biudžeto, tarpininkaujant „Sodrai“, nuo 2014 metų bus pervedama papildoma kaupiamoji pensijų įmoka, jeigu asmuo už atitinkamą laikotarpį turėjo draudžiamųjų pajamų.
 
Asmenys tapę pensijų kaupimo dalyviais iki 2013 m. sausio 1 d., nuo 2013 m. balandžio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 2 d. turėjo teisę vienašališkai sustabdyti pensijų įmokų pervedimą į pensijų fondą apie tai raštu pranešę pensijų kaupimo bendrovei. Pranešimo pateikimo mėnuo yra paskutinis mėnuo, už kurį bus pervedamos pensijų įmokos, o dalyvavimas pensijų kaupime baigsis Pensijų kaupimo įstatymo (Žin., 2012, Nr.136-6964) 4 straipsnio 9 dalyje nurodytais pagrindais (pensijų kaupimo dalyvis miršta; sukanka senatvės pensijos amžių ir pagal išmokų mokėjimo sutartį jam išmokama visa pensijų išmoka; dalyvis per 30 dienų nutraukia pasirašytą pensijų kaupimo sutartį; kai teismo sprendimu pensijų kaupimo sutartis pripažįstama negaliojančia; Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo įstatymo nustatyta tvarka dalyvio vardu sukauptos piniginės lėšos pervedamos į Europos Sąjungos institucijų pensijų sistemą). Jeigu pensijų įmokų pervedimas buvo sustabdytas, tai įmokų pervedimą dalyvis galės atnaujinti ne anksčiau kaip nuo 2014 metų, sausio 1 dienos apie tai raštu pranešęs pensijų kaupimo bendrovei. Įmokų sustabdymas bus atnaujintas tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios buvo iki jų sustabdymo momento.
 
Pagal Pensijų sistemos reformos įstatyme nustatytą tarifą, pensijų įmokos dydis 2004 metais buvo 2,5 procento, 2005 metais – 3,5 procento, 2006 metais – 4,5 procento, 2007 ir 2008 metais – 5,5 procento, nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m. birželio 30 d. – 3 procentai, nuo 2009 m. liepos 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. – 2 procentai, 2012 metais – 1,5 procento, 2013 metais – 2,5 procento dalyvių pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos. Nuo 2014 m. sausio 1 d. pensijų įmokos dydis yra 2 procentai dalyvio pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, taip pat į pensijų fondą pervedama papildoma 1 procento dalyvio pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, dydžio pensijų įmoka, mokama dalyvio lėšomis, ir papildoma 1 procento Lietuvos statistikos departamento paskelbto užpraeitų metų keturių ketvirčių šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio vidurkio dydžio pensijų įmoka iš valstybės biudžeto lėšų. Nuo 2016 m. sausio 1 d. papildomos dalyvio lėšomis mokamos įmokos dydis yra 2 procentai dalyvio pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, papildomos iš valstybės biudžeto už dalyvį mokamos įmokos dydis – 2 procentai Lietuvos statistikos departamento paskelbto užpraeitų metų keturių ketvirčių šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio vidurkio. Nuo 2020 m. sausio 1 d. pensijų įmokos dydis yra 3,5 procento dalyvio pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, papildomos dalyvio lėšomis mokamos įmokos dydis yra 2 procentai dalyvio pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, papildomos iš valstybės biudžeto už dalyvį mokamos įmokos dydis – 2 procentai Lietuvos statistikos departamento paskelbto užpraeitų metų keturių ketvirčių šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio vidurkio. Papildomų pensijų įmokų apskaičiavimo ir pervedimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.
 
Nuo 2014 m. sausio 1 d. už vieną iš tėvų, auginantį vaiką iki 3 metų ir gaunantį motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpą arba draudžiamą valstybiniu socialiniu pensijų draudimu valstybės lėšomis, į pensijų fondą pervedama 2 procentų Lietuvos statistikos departamento paskelbto užpraeitų metų keturių ketvirčių šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio vidurkio dydžio pensijų įmoka iš valstybės biudžeto lėšų. Vienam iš tėvų, auginančiam daugiau negu vieną vaiką iki 3 metų, pensijų įmoka pervedama už kiekvieną vaiką.
 
Iš „Sodros“ gaunamas pensijos dydis proporcingai bus sumažintas, atsižvelgiant į pensijų kaupimui skirtą valstybinio socialinio draudimo įmokos dalį. Kaupiamos pensijos dydis priklauso nuo kaupimo trukmės pensijų fonde, atlyginimo dydžio, investavimo pajamingumo, atskaitymų pensijų kaupimo bendrovės naudai dydžio. Kiekvienas dalyvis informaciją apie jo vardu pervestas pensijų įmokas ir sudarytą (-as) pensijų kaupimo sutartį (-is) gali rasti „Sodros“ įdiegtoje Elektroninėje gyventojų aptarnavimo sistemoje (EGAS) adresu:
 
 
1. Kas yra pensijų kaupimo sistema?
 
Pensijų kaupimo sistema – tai galimybė kaupti senatvei. Apsisprendusieji dalyvauti pensijų kaupimo sistemoje, dalį socialinio pensijų draudimo įmokų, šiuo metu mokamų „Sodrai“, ir dalį savo darbo užmokesčio nukreips į savo sąskaitą pasirinktame pensijų fonde. Sukakę senatvės pensijos amžių, dalyviai gaus pensiją iš dviejų šaltinių: iš „Sodros“ ir iš pensijų fonde sukauptų lėšų. Išsamesnė informacija internetiniame puslapyje http://www.pensijusistema.lt/
 
2. Kas gali dalyvauti?
 
Pensijų kaupimo sistemoje gali dalyvauti asmenys, kurie turi draudžiamųjų pajamų, nuo kurių privalomai skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos pagrindinei ir papildomai pensijos daliai gauti, taip pat asmenys, pagal Lietuvos Respublikos Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo įstatymą turintys teisę pervesti lėšas iš Europos Sąjungos institucijų pensijų sistemos, išskyrus asmenis, kurie jau yra sukakę senatvės pensijos amžių.
 
Svarbu: apsisprendus dalyvauti pensijų kaupime, grįžti atgal į „Sodrą“ galima tik per pirmąsias 30 kalendorinių dienų nuo pensijų kaupimo sutarties sudarymo. Asmenys pensijų kaupimo dalyviais tapę iki 2013 m. sausio 1 d., laikotarpiu nuo 2013 m. balandžio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 2 d. turėjo teisę vienašališkai sustabdyti pensijų įmokų pervedimą į pensijų fondą apie tai raštu pranešę pensijų kaupimo bendrovei.
 
3. Nuo ko priklauso kaupiamos pensijos dydis?
 
Pagrindiniai rodikliai yra šie: kaupimo laikotarpio trukmė, atlyginimo dydis, investavimo pajamingumas, atskaitymų pensijų kaupimo bendrovės naudai dydis ir t.t.
 
4. Ar galima pakeisti pensijų fondą?
 
Pensijų fondą keisti toje pačioje pensijų kaupimo bendrovėje galėsite, tačiau pereiti į kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomą pensijų fondą teisę turės tik tie pensijų kaupimo dalyviai, kurių vardu yra pervesta bent viena pensijų įmoka. Kartą per metus pakeisti pensijų fondą galima nemokamai. Jei pensijų fondas keičiamas dažniau, gali būti imamas mokestis, todėl reikia atidžiai perskaityti pasirinkto pensijų fondo taisykles.
 
5. Kiek kainuoja kaupimas?
 
Kaip ir kiekviena paslauga, pensijų kaupimas kainuoja. Už kaupiamų lėšų tvarkymą pensijų kaupimo bendrovė ima mokesčius. Smulkesnę informaciją šiuo klausimu rasite Pensijų kaupimo įstatyme bei konkretaus pensijų fondo taisyklėse.
 
6. Kaip pasirinkti pensijų fondą?
 
1. Atsižvelkite į būsimą kaupimo trukmę – kuo šis laikotarpis ilgesnis, tuo labiau tinka rizikingesnio investavimo pensijų fondas, kurio investicijų grąža per ilgą laiką gali būti daug didesnė, nei pasirinkus atsargesnio investavimo pensijų fondą.
 
2. Atsižvelgdami į kaupimo trukmę, rinkitės fondą su labiausiai Jums tinkančiais mokesčiais. Kaupiantiems ilgai, svarbus kuo mažesnis mokestis nuo pensijų sąskaitoje sukauptos sumos, o kaupiantiems trumpai, patartina pasirinkti fondą su mažesniu mokesčiu nuo įmokos.
 
3. Atsižvelkite į kuo ilgesnio laikotarpio pensijų fondo pelningumą. Kadangi investavimas – ilgalaikė veikla, spręsti apie pensijų fondo pelningumą tik iš vienerių metų rezultatų - neverta. Reikėtų žiūrėti, kokia yra tendencija per ilgesnį laiką, nes prasti kurių nors metų rezultatai gali būti nulemti ne blogo investavimo, o nepalankios situacijos rinkoje.
 
4. Atkreipkite dėmesį ne vien į mokesčių dydžius, bet ir į jų derinį su fondo pajamingumu. Mokesčių dydis galėjo būti vieninteliu kriterijumi pensijų fondui pasirinkti tik pirmaisiais pensijų kaupimo rinkos metais, kai dar nėra aiškus kiekvieno fondo pelningumas. Tačiau vėlesniais metais renkantis pensijų fondą, svarbu ne tik pensijų fondo mokesčiai, bet ir jo pelningumas. Jei pensijų fondo mokesčiai yra maži, bet jo pelningumas - arti nulio, realus kaupimas jame kainuoja daug brangiau ir yra žymiai lėtesnis nei to pensijų fondo, kurio mokesčiai yra gerokai didesni, tačiau investavimo rezultatai yra labai geri ir pelningumas didelis. Išsamesnę informaciją apie tai galite rasti internetiniame puslapyje adresu http://www.pensijusistema.lt/
 
7. Kada baigiasi dalyvavimas pensijų kaupime?
 
Dalyvavimas pensijų kaupime baigiasi, kai:
 
1. dalyvis sulaukia senatvės pensijos amžiaus ir jam išmokama visa pensijų išmoka;
 
2. dalyvis miršta;
 
3. dalyvis pensijų kaupimo sutartį nutraukia per 30 kalendorinių dienų nuo jos sudarymo;
 
4. teismo sprendimu pensijų kaupimo sutartis pripažįstama negaliojančia;
 
5. Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių lėšos perkeliamos į Europos Sąjungos institucijų pensijų sistemą.
 
8. Kokios yra pensijų kaupimo bendrovės ir jų valdomi pensijų fondai?
 
 

Eil. Nr.
PKB pavadinimas
Pensijų fondas
Nuoroda
1
UAB "SEB investicijų valdymas"
SEB PENSIJA 1
SEB PENSIJA 2
SEB PENSIJA 3
2
UAB "FINASTA ASSET MANAGEMENT
„FINASTA“ KONSERVATYVAUS INVESTAVIMO PENSIJŲ FONDAS
„FINASTA“ AKTYVAUS INVESTAVIMO PENSIJŲ FONDAS
„FINASTA“ AUGANČIO PAJAMINGUMO PENSIJŲ FONDAS
„FINASTA“ RACIONALIOS RIZIKOS PENSIJŲ FONDAS
 
 
 
 
3
„Swedbank investicijų valdymas”, UAB
Pensija 1
Pensija 2
Pensija 3
Pensija 4
Pensija 5
4
UAB "DNB investicijų valdymas"
DNB NORD PENSIJA 1
DNB NORD PENSIJA 2
DNB NORD PENSIJA 3
5
UAB "Danske Capital investicijų valdymas"
Konservatyvaus valdymo Danske pensija
Danske pensija 50
Danske pensija 100
6
Uždaroji akcinė gyvybės draudimo ir pensijų bendrovė
„Aviva Lietuva“
Europensija
Europensija plius
Europensija ekstra
7
ERGO LIFE INSURANCE SE
ERGO konservatyvus
ERGO balans
8
UAB "MP Pension Funds Baltic"
MP STABILO II
MP MEDIO II
MP EXTREMO II

 

9. Ar į pensijų kaupimo bendroves pervedamos pensijų kaupimo įmokos, mokant valstybinio socialinio draudimo įmokas tik bazinei pensijai?

Ne, nepervedamos, kadangi pensijų kaupimo įmokos skaičiuojamos nuo dalyvio draudžiamųjų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos
 
Pensijų kaupimo įstatymo (Žin., 2003, Nr. 75-3472) 4 str.)
 
Atsakymus į klausimus:
 
• Kaip susidarys kaupiamoji pensija?
• Kaip užtikrinamas investavimo pajamingumas ir saugumas?
• Ar pensijų fonde kaupiamos lėšos apsaugotos kaupimo bendrovės bankroto atveju?
• Kaip prižiūrimos pensijų kaupimu užsiimančios bendrovės ir į kitus su pensijų kaupimu susijusius klausimus, galima rasti šiuose internetiniuose puslapiuose:
o http://www.pensijusistema.lt/
o Nuo 2012-01-01 priežiūros institucija - Lietuvos bankas – http://www.lb.lt/
 
Pensijų įmokų pervedimo grafikas
 
 Pensijų įmokos pervedamos per 30 kalendorinių dienų nuo tos dienos, iki kurios draudėjai Vyriausybės nustatyta tvarka privalo pateikti VSDF įstaigoms informaciją apie kiekvienam apdraustajam apskaičiuotas draudžiamųjų pajamų ir socialinio draudimo įmokų sumas.
 
VSDF valdybai pradėjus elektroninės bylos formavimą, dalyvių, kurių vardu priskaičiuojamos pensijų įmokos, pensijų kaupimo sutarčių registravimas, nutraukimas, taip pat pensijų kaupimo sutarčių ir dalyvių rekvizitų duomenų keitimas (taisymas) sustabdomas. Jis atnaujinamas tik po to, kai pensijų kaupimo bendrovė informuoja VSDF valdybą duomenų teikimo ir pensijų įmokų pervedimo sutartyje nustatyta tvarka apie pensijų įmokų įskaitymą.
 

Metai
Mėn.
Periodas
Pervedimo data
PF keitimo ir asmens rekvizitų koregavimo sustabdymo data*
2013 m.
9 mėn.
2013.09.01-2013.09.30
2013.11.12
2013.11.06
2013 m.
10 mėn.
2013.10.01-2013.10.31
2013.12.11
2013.12.05
2013 m.
11 mėn.
2013.11.01-2013.11.30
2014.01.14
2014.01.08
2013 m.
12 mėn.
2013.12.01-2013.12.31
2014.02.11
2014.02.05
2014 m.
1 mėn.
2014.01.01-2014.01.31
2014.03.12
2014.03.05
2014 m.
2 mėn.
2014.02.01-2014.02.28
2014.04.09
2014.04.03
2014 m.
3 mėn.
2014.03.01-2014.03.31
2014.05.12
2014.05.06
2014 m.
4 mėn.
2014.04.01-2014.04.30
2014.06.11
2014.06.05
2014 m.
5 mėn.
2014.05.01-2014.05.31
2014.07.09
2014.07.03
2014 m.
6 mėn.
2014.06.01-2014.06.30
2014.08.12
2014.08.06
2014 m.
7 mėn.
2014.07.01-2014.07.31
2014.09.10
2014.09.04
2014 m.
8 mėn.
2014.08.01-2014.08.31
2014.10.14
2014.10.08
2014 m.
9 mėn.
2014.09.01-2014.09.30
2014.11.11
2014.11.05
2014 m.
10 mėn.
2014.10.01-2014.10.31
2014.12.10
2014.12.04

 
*Pensijų fondų keitimas ir asmens rekvizitų koregavimas sustabdomas tik tiems asmenims, kurių vardu yra apskaičiuojamos pensijų įmokos ir atnaujinamas nedelsiant po to, kai gaunama informacija apie pensijų įmokų įskaitymą.