Spausdinti
atgal Pažymėjimai
I. Kam ir kur išduodami socialinio draudimo pažymėjimai?
 
Nuo 2014 m. gegužės 1 d. valstybinio socialinio draudimo pažymėjimai (toliau – Pažymėjimas) neišduodami.
 
Pažymėjimai, išduoti iki 2014 m. gegužės 1 d., laikomi galiojančiais.
 
Klientams, norintiems sužinoti informaciją apie jam suteiktą socialinio draudimo numerį, bet kuriame „Sodros“ teritoriniame skyriuje, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išduodamas Pranešimas apie asmens socialinio draudimo numerį. Šis pranešimas išduodamas nemokamai.
 
Asmens socialinio draudimo numerį, kaip ir kitą informaciją apie save taip pat galite sužinoti prisijungę prie Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos adresu: http://gyventojai.sodra.lt/.
 
II. Pensijos gavėjo ir neįgaliojo pažymėjimai
 
1. Kada ir kokiais teisės aktais vadovaujantis išduodami pensijos gavėjo pažymėjimai?
 
Pensijos gavėjo pažymėjimas išduodamas asmeniui paskyrus pensiją, vadovaujantis 2005 m. liepos 8 d. įsigaliojusių naujos redakcijos Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais bei Fondo valdybos direktoriaus 2005 m.. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-377 (Žin., 2005 m., Nr. 118-4298) patvirtintomis Pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimo ir keitimo taisyklėmis (Toliau-Taisyklės), kurios taikomos išduodant ir keičiant pažymėjimus asmenims, gaunantiems valstybines socialinio draudimo pensijas, nukentėjusiųjų asmenų valstybines pensijas ar (ir) mokslininkų valstybines pensijas, taip pat asmenims, gaunantiems tik pirmojo ir antrojo laipsnių valstybines pensijas ar respublikinės reikšmės personalines pensijas, paskirtas iki 1995 m. sausio 1 d. (toliau – pensijų gavėjai).
 
Pensijos gavėjo pažymėjimai galioja kartu su seno pavyzdžio Pensininko ar Invalido pažymėjimais iki jų galiojimo termino pabaigos. Pensijos gavėjo pažymėjimai išduodami nuo 2005 m. spalio 15 d.
 
2. Ko reikia, norint gauti pensijos gavėjo pažymėjimą?
 
Asmenims, kuriems paskirta valstybinio socialinio draudimo pensija, nukentėjusių asmenų valstybinė pensija ar/ir mokslininkų valstybinė pensija, taip pat asmenims, gaunantiems tik pirmojo ir antrojo laipsnių valstybines pensijas ar respublikinės reikšmės personalines pensijas, paskirtas iki 1995 m. sausio 1 d., išduodami pensijos gavėjo pažymėjimai. Kad būtų išduotas pensijos gavėjo pažymėjimas, Fondo valdybos teritoriniam skyriui reikia pateikti pasą ar asmens tapatybės kortelę, arba kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei spalvotą ar nespalvotą nuotrauką 30 mm x 40 mm.
 
3. Kokie duomenys yra pensijos gavėjo pažymėjime?
 
Pirmojoje pensijos gavėjo pažymėjimo pusėje nurodoma: pažymėjimą išdavusio Fondo valdybos teritorinio skyriaus pavadinimas; pažymėjimo serija ir numeris; pensijos gavėjo vardas (vardai); pensijos gavėjo pavardė; pensijos gavėjo asmens kodas pagal Gyventojų registro duomenis. Asmens kodas nenurodomas, jeigu asmeniui jis nesuteiktas; pažymėjimą išdavusio asmens vardo raidė (vardų raidės) ir pavardė. Pažymėjimo antrojoje pusėje nurodoma: pensijos rūšis; pažymėjimo išdavimo data; pažymėjimo galiojimo data. Jeigu pensija paskirta neterminuotai, nurodoma „Neterminuotai“.
 
4. Per kiek laiko išduodamas pensijos gavėjo pažymėjimas?
 
Pensijos gavėjo pažymėjimas Jums bus išduotas tą pačią dieną, kai Fondo valdybos teritoriniam skyriui pateiksite pasą ar asmens tapatybės kortelę, arba kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei spalvotą ar nespalvotą nuotrauką 30 mm x 40 mm.
 
5. Ar gali pensijos gavėjo pažymėjimą pasiimti kitas asmuo?
 
Pažymėjimą pasiimti privalo pats pensijos gavėjas arba jo įgaliotas asmuo ir pasirašyti Fondo valdybos teritorinio skyriaus Pažymėjimų išdavimo registracijos žurnale.
 
6. Ar išduodami pensininko pažymėjimo dublikatai?
 
Pensininko ir invalido pažymėjimų dublikatų išdavimas nutrauktas, vadovaujantis Fondo valdybos direktoriaus 2006 m. balandžio 25 d. raštu Nr. (10.1)-I-2576. Pametus ar kitaip praradus pensininko pažymėjimą, kuriame nebuvo nurodyta invalidumo grupė, išduodamas pensijos gavėjo pažymėjimas. Jei pensininko pažymėjimą, kuriame buvo nurodyta invalidumo grupė, prarado senatvės pensijos amžių sukakęs asmuo, dėl neįgaliojo pažymėjimo išdavimo jis turi kreiptis į Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, kur jam bus išduotas neįgaliojo pažymėjimas.
 
7. Kokiais atvejais keičiamas pensijos gavėjo pažymėjimas?
 
Pažymėjimas keičiamas, jeigu: pensijos gavėjas pakeičia vardą (vardus), pavardę, asmens kodą; senasis pažymėjimas tapo netinkamas naudoti; pažymėjime yra netikslių įrašų; pratęsiamas pensijos gavimo laikotarpis; pažymėjimas prarandamas.
 
8. Kokių dokumentų reikia, norint pakeisti pensijos gavėjo pažymėjimą?
 
Pensijos gavėjas arba jo įgaliotas asmuo, norėdamas pakeisti pažymėjimą, Fondo valdybos teritoriniam skyriui turi pateikti:
 
  • prašymą pakeisti pažymėjimą, nurodant keitimo priežastį;
  • pasą ar asmens tapatybės kortelę.
  • pensijos gavėjo nuotrauką, kurios dydis 30 mm x 40 mm. Nuotrauka gali būti spalvota arba nespalvota;
  • senąjį pažymėjimą, jeigu pažymėjimas neprarastas.
Jei pensijos gavėjas nepateikia senojo pažymėjimo, tai pensijos gavėjo prašyme turi būti nurodyta priežastis (-ys), dėl kurios (-ių) nepateiktas senasis pažymėjimas.
 
Jei pensijos gavėjui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka nebuvo išduotas Lietuvos Respublikos piliečio pasas ar asmens tapatybės kortelė, pateikiamas kitas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, nurodytas Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr.1156 (Žin., 1994, Nr.91-1781; 2005, Nr.83 - 3066), 55 punkte.
 
9. Kiek kainuoja pensijos gavėjo pažymėjimo keitimas?
 
Pensijos gavėjo pažymėjimas išduodamas nemokamai.
 
10. Ką daryti praradus pažymėjimą?
 
Pensininko ar Pensijos gavėjo pažymėjimą praradę asmenys turi nedelsiant apie tai pranešti Fondo valdybos teritoriniam skyriui ir pateikti prašymą išduoti naują Pensijos gavėjo pažymėjimą. Gavęs naują pažymėjimą ir suradęs prarastąjį, pensijos gavėjas privalo nedelsiant grąžinti pastarąjį bet kuriam Fondo valdybos teritoriniam skyriui.
 
11. Ko reikia, norint pasikeisti invalidumo pažymėjimą?
 
Senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims Neįgaliojo pažymėjimą išduoda ir invalidumo pažymėjimą į Neįgaliojo pažymėjimą keičia Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriai, vadovaudamiesi LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005-12-30 įsakymu Nr. A1-342 „Dėl asmenų, sukakusių senatvės pensijos amžių, invalidumo grupių prilyginimo specialiųjų poreikių lygiui” (Žin., 2006, Nr. 3-68). Senatvės pensijos amžiaus nesukakusiems asmenims Neįgaliojo pažymėjimą išduoda ir invalidumo pažymėjimą į Neįgaliojo pažymėjimą keičia Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005-12-30 įsakymu Nr. A1-343 patvirtintu neįgaliojo pažymėjimo išdavimo ir keitimo asmenims, kuriems nustatytas darbingumo lygis ar neįgalumo lygis, tvarkos aprašu (Žin., 2006, Nr. 3-69).
 
12. Koks pažymėjimas suteikia teisę į lengvatas?
 
Teisę naudotis asmeniui suteiktomis lengvatomis suteikia jam išduotas Neįgaliojo pažymėjimas. Pensijos gavėjo pažymėjime be kitų duomenų ir rekvizitų, nurodoma tik pensijos gavėjui paskirtos pensijos rūšis, todėl, turėdamas pensijos gavėjo pažymėjimą, kuriame nenurodomas darbingumas ir nėra eilutės, nurodančios specialiųjų poreikių lygį, pensijos gavėjas, jei jam buvo nustatytas invalidumas, praranda turėtą galimybę naudotis jam suteiktomis lengvatomis.
 
13. Kaip gauti invalidumo pažymą (išduotą MSEK‘o)?
 
Asmenims pateikus invalidumo pažymėjimą, kuriuos iki 2005 m. liepos 1 d. išduodavo Valstybinė medicininė socialinės ekspertizės komisija (MSEK), savivaldybių administracijos Socialinės paramos skyrius asmens invalidumo grupę prilygina specialiųjų poreikių lygiui ir išduoda Neįgaliojo pažymėjimą.
 
Tačiau pasitaiko atvejų, kai asmuo negali pateikti invalidumo pažymėjimo, nes dėl įvairių priežasčių jo neišsaugojo, ir savivaldybių administracijos Socialinės paramos skyrius negali tokiam asmeniui invalidumo grupę prilyginti specialiųjų poreikių lygiui ir išduoti Neįgaliojo pažymėjimą. Tokiu atveju savivaldybių administracijos Socialinės paramos skyrius raštu kreipiasi į Fondo valdybos teritorinį skyrių, kuriame invalidumo pažymėjimą praradusiam asmeniui mokama pensija, prašydamas pateikti invalidumo pažymėjimo originalo, saugomo Fondo valdybos teritoriniame skyriuje pensijos gavėjo byloje, nustatyta tvarka patvirtintą kopiją. Fondo valdybos teritorinis skyrius išsiunčia minėtą kopiją savivaldybių administracijos Socialinės paramos skyriui.
 
14. Radau pensininko pažymėjimą, kur reikia kreiptis?
 
Dėl rasto pensininko pažymėjimo reikia kreiptis į bet kurį Fondo valdybos teritorinį skyrių.