Spausdinti
atgal Pažymėjimai
Asmens socialinio draudimo numerio suteikimas, valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo išdavimas
 
1. Kokie norminiai aktai reglamentuoja asmens socialinio draudimo numerio suteikimą, valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo išdavimą ir keitimą?
 
Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimai (toliau-draudimo pažymėjimai) išduodami ir keičiami vadovaujantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau-Fondo valdyba) direktoriaus 2008-01-31 įsakymu Nr. V-65 patvirtintomis asmens socialinio draudimo numerio suteikimo, valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo išdavimo ir keitimo taisyklėmis (toliau-Taisyklės; Žin., 2008, Nr.17-627) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-04-25 nutarimu Nr. 435 “Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ (Žin., 2007, Nr. 50-1932).
 
2. Kada ir kam suteikiamas asmens socialinio draudimo numeris?
 
1. Asmens socialinio draudimo numeris suteikiamas, kai asmuo:
 
1.1. pradedamas drausti valstybiniu socialiniu draudimu;
 
1.2. sudaro valstybinio savanoriškojo socialinio pensijų draudimo sutartį;
 
1.3. pateikia pagrįstą prašymą.
 
2. Kai asmuo pirmą kartą pradedamas drausti valstybiniu socialiniu draudimu, draudėjas užpildo ir pateikia Fondo valdybos teritoriniam skyriui, kuriame vykdoma šio draudėjo apskaita, 1-SD pranešimą apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią (toliau - 1-SD pranešimas), 13-SD pranešimą apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat apie asmenis, gaunančius pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos (toliau - 13-SD pranešimas) ar PKV pranešimą apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus (toliau – PKV pranešimas); Fondo valdybos teritorinis skyrius, gavęs draudėjo užpildytą 1-SD pranešimą,13-SD pranešimą ar PKV pranešimą, šiam asmeniui suteikia asmens socialinio draudimo numerį.
 
3. Savarankiškai dirbantiems asmenims, neturintiems asmens socialinio draudimo numerio, jis suteikiamas gavus iš Mokesčių mokėtojų registro duomenis apie draudėjo įregistravimą. Asmeniui socialinio draudimo numeris suteikiamas tame Fondo valdybos teritoriniame skyriuje, kuriame vykdoma draudėjo apskaita.
 
4. Asmenims, draudžiamiems valstybiniu socialiniu draudimu valstybės lėšomis ir neturintiems asmens socialinio draudimo numerio, jis suteikiamas tame Fondo valdybos teritoriniame skyriuje, kuriame pradedamas vykdyti jų draudimas valstybės lėšomis.
 
5. Kariams savanoriams ir aktyviojo rezervo kariams, neturintiems asmens socialinio draudimo numerio, jis suteikiamas Fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriuje, draudėjui pateikus SAM pranešimą apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį.
 
6. Asmenims, nuteistiems laisvės atėmimu ir gaunantiems darbo užmokestį, neturintiems asmens socialinio draudimo numerio, jis suteikiamas tame Fondo valdybos teritoriniame skyriuje, kuriame vykdoma draudėjo apskaita, draudėjui pateikus SAM pranešimą apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį.
 
7. Asmenims suteikiamas socialinio draudimo numeris, draudėjui pateikus SAM pranešimą apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį ir kitais atvejais, kai pagal teisės aktus išmoką, nuo kurios skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, skiria ir moka draudėjas, kuris nesusijęs su apdraustuoju darbo (tarnybos) santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais.
 
8. Asmenims, sudariusiems valstybinio savanoriškojo socialinio pensijų draudimo sutartis ir neturintiems asmens socialinio draudimo numerio, jis suteikiamas tame Fondo valdybos teritoriniame skyriuje, kuriame sudaryta valstybinio savanoriškojo socialinio pensijų draudimo sutartis.
 
3. Kam ir kur išduodami draudimo pažymėjimai?
 
Draudimo pažymėjimai asmenims, kuriems suteiktas asmens socialinio draudimo numeris, išduodami bet kuriame Fondo valdybos teritoriniame skyriuje.
 
Šio punkto nuostatos netaikomos Fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriui.
 
Fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius tik šio skyriaus draudėjų apdraustiesiems suteikia asmens socialinio draudimo numerį bei išduoda ir keičia draudimo pažymėjimus. Šio skyriaus draudėjų apdraustieji draudimo pažymėjimus gali gauti ar pasikeisti bet kuriame Fondo valdybos teritoriniame skyriuje.
 
4. Kokių dokumentų/duomenų reikia, norint gauti draudimo pažymėjimą pirmą kartą?
 
Fondo valdybos teritoriniam skyriui gavus draudėjo užpildytą 1-SD pranešimą,13-SD pranešimą ar PKV pranešimą, apdraustajam arba jo įgaliotam asmeniui draudimo pažymėjimas išduodamas Fondo valdybos teritoriniam skyriui pateikus:
 
1. pasą (įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą paso nuorašą) ar asmens tapatybės kortelę (įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą asmens tapatybės kortelės nuorašą). Jeigu valstybiniu socialiniu draudimu draudžiamas nepilnametis, pateikiamas gimimo liudijimas (įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas gimimo liudijimo nuorašas). Jei asmeniui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka nebuvo išduotas Lietuvos Respublikos piliečio pasas ar asmens tapatybės kortelė, pateikiamas kitas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas šio dokumento nuorašas);
 
2. asmens nuotrauką (30 mm x 40 mm). Nuotrauka gali būti spalvota arba nespalvota.
 
Šių Taisyklių 7 - 12 punktuose nurodytiems asmenims draudimo pažymėjimai išduodami pateikus šių Taisyklių 15.1 ir 15.2 punkte nurodytus dokumentus.
 
5. Kokie duomenys yra draudimo pažymėjime?
 
Draudimo pažymėjime turi būti asmens nuotrauka ir nurodomi šie duomenys:
 
1. asmens socialinio draudimo numeris;
 
2. apdraustojo vardas (vardai) ir pavardė;
 
3. asmens kodas Lietuvos Respublikos gyventojų registre. Asmens kodas neįrašomas, jeigu asmeniui jis nesuteiktas;
 
4. draudimo pažymėjimo išdavimo data;
 
5. draudimo pažymėjimą išdavusio asmens vardo raidė ir pavardė.
 
Draudimo pažymėjimą pasirašo jį išdavęs darbuotojas. Parašas tvirtinamas Fondo valdybos teritorinio skyriaus antspaudu, kuris dedamas taip, kad dengtų nuotraukos kraštą. Draudimo pažymėjimas laminuojamas.
 
6. Ar gali užpildytą draudimo pažymėjimą pasiimti kitas asmuo?
 
Ne, negali. Užpildytą draudimo pažymėjimą atvykęs į Fondo valdybos teritorinį skyrių pasiimti privalo pats apdraustasis arba apdraustojo įgaliotas asmuo ir pasirašyti Fondo valdybos teritorinio skyriaus apdraustiesiems išduotų draudimo pažymėjimų apskaitos knygoje.
 
7. Per kiek laiko išduodamas draudimo pažymėjimas?
 
Fondo valdybos teritorinis skyrius, gavęs Taisyklių 15 punkte nurodytus dokumentus, draudimo pažymėjimą apdraustajam arba apdraustojo įgaliotam asmeniui išduoda tą pačią dieną.
 
Fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius, gavęs Taisyklių 15 punkte nurodytus dokumentus, apdraustiesiems draudimo pažymėjimus išduoda per 5 darbo dienas nuo anksčiau nurodytų dokumentų gavimo.
 
8. Kokia išduodamo draudimo pažymėjimo kaina?
 
Draudimo pažymėjimai išduodami nemokamai.
 
II. VSD pažymėjimų keitimas
 
1. Kokių dokumentų reikia, norint pakeisti draudimo pažymėjimą?
 
Asmuo arba jo įgaliotas asmuo, norėdamas pakeisti draudimo pažymėjimą, Fondo valdybos teritoriniam skyriui turi pateikti:
 
prašymą pakeisti draudimo pažymėjimą, nurodant keitimo priežastį;
 
 1. pasą (įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą paso nuorašą) ar asmens tapatybės kortelę (įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą asmens tapatybės kortelės nuorašą). Jeigu valstybiniu socialiniu draudimu draudžiamas nepilnametis, pateikiamas gimimo liudijimas (įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas gimimo liudijimo nuorašas). Jei asmeniui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka nebuvo išduotas Lietuvos Respublikos piliečio pasas ar asmens tapatybės kortelė, pateikiamas kitas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas šio dokumento nuorašas);
 2. asmens nuotrauką (30 mm x 40 mm). Nuotrauka gali būti spalvota arba nespalvota;
 3. draudimo pažymėjimą, jeigu draudimo pažymėjimas keičiamas šių Taisyklių 22.1–22.3 punktuose nustatytais atvejais.
2. Kokia keičiamo draudimo pažymėjimo kaina?
 
Draudimo pažymėjimai keičiami nemokamai.
 
3. Ar gali keičiamą draudimo pažymėjimą pasiimti kitas asmuo?
 
Ne, negali. Draudimo pažymėjimą pasiimti privalo pats apdraustasis arba apdraustojo įgaliotas asmuo ir pasirašyti Fondo valdybos teritorinio skyriaus apdraustiesiems išduotų draudimo pažymėjimų apskaitos knygoje.
 
4. Kokia tvarka keičiami senos formos draudimo pažymėjimai?
 
Draudimo pažymėjimai keičiami bet kuriame Fondo valdybos teritoriniame skyriuje. Asmuo arba jo įgaliotas asmuo, norėdamas pakeisti senos formos draudimo pažymėjimą į naujos formos draudimo pažymėjimą, Fondo valdybos teritoriniam skyriui privalo pateikti:
 
senos formos draudimo pažymėjimą;
 
 1. pasą (įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą paso nuorašą) ar asmens tapatybės kortelę (įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą asmens tapatybės kortelės nuorašą). Jeigu valstybiniu socialiniu draudimu draudžiamas nepilnametis, pateikiamas gimimo liudijimas (įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas gimimo liudijimo nuorašas). Jei asmeniui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka nebuvo išduotas Lietuvos Respublikos piliečio pasas ar asmens tapatybės kortelė, pateikiamas kitas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas šio dokumento nuorašas);
 2. asmens nuotrauką (30 mm x 40 mm). Nuotrauka gali būti spalvota arba nespalvota.
Pakeistas senos formos draudimo pažymėjimas, padarius jame atitinkamą įrašą apie pakeitimą, grąžinamas apdraustajam arba apdraustojo įgaliotam asmeniui.
 
5. Pamečiau draudimo pažymėjimą. Ką daryti? Kaip bus su visais įrašais?
 
Reikia kreiptis į bet kurį Fondo valdybos teritorinį skyrių dėl naujo draudimo pažymėjimo Asmuo arba jo įgaliotas asmuo, norėdamas pakeisti draudimo pažymėjimą, Fondo valdybos teritoriniam skyriui turi pateikti:
 
 1. prašymą pakeisti draudimo pažymėjimą, nurodant keitimo priežastį;
 2. pasą (įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą paso nuorašą) ar asmens tapatybės kortelę (įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą asmens tapatybės kortelės nuorašą). Jeigu valstybiniu socialiniu draudimu draudžiamas nepilnametis, pateikiamas gimimo liudijimas (įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas gimimo liudijimo nuorašas). Jei asmeniui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka nebuvo išduotas Lietuvos Respublikos piliečio pasas ar asmens tapatybės kortelė, pateikiamas kitas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas šio dokumento nuorašas);
 3. asmens nuotrauką (30 mm x 40 mm). Nuotrauka gali būti spalvota arba nespalvota;
Apdraustasis arba išmokos gavėjas gali kreiptis į bet kurį Fondo valdybos teritorinį skyrių ir pateikęs asmens tapatybę įrodantį dokumentą ar draudimo pažymėjimą su asmens tapatybę įrodančiu dokumentu susipažinti su sukauptais apie jį duomenimis ir Fondo valdybos nustatyta tvarka gauti pažymą apie savo valstybinio socialinio draudimo laikotarpius ir draudžiamąsias pajamas. Apdraustasis ar išmokos gavėjas, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinęs asmens tapatybę, turi teisę susipažinti su sukauptais apie jį duomenimis pagal vienkartines užklausas duomenų perdavimo kanalais (internetu) (Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatų 53 punktas).
 
6. Kokia keičiamo draudimo pažymėjimo kaina?
 
Draudimo pažymėjimai keičiami nemokamai.
 
7. Ar galima visiems darbuotojams pakeisti senos formos draudimo pažymėjimus?
 
Taip, galima. Draudėjams susitarus su Fondo valdybos teritoriniais skyriais, gali būti organizuotas visų darbuotojų senos formos draudimo pažymėjimų keitimas į naujos formos draudimo pažymėjimus.
 
8. Ar galima pagal sąrašą pakeisti draudimo pažymėjimus savarankiškai dirbantiems asmenims?
 
Ne, negalima. Savarankiškai dirbantys asmenys turi patys kreiptis į Fondo valdybos teritorinius skyrius dėl draudimo pažymėjimo keitimo.
 
9. Ar nuo 2005 m. sausio 1 d. reikia pildyti seno pavyzdžio draudimo pažymėjimus?
 
Nereikia. Tai reglamentuoja LR Vyriausybės 2004-11-08 nutarimas Nr. 1409 "Dėl LR Vyriausybės 1995-06-05 nutarimo Nr. 782 "Dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu įskaitos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"(Žin., 1995, Nr. 48-1172) 2 dalies 2.1 papunktis.
 
10. Ar reikia pildyti draudimo pažymėjimą už 2004 metus?
 
Nuo 2005-01-01 VSD pažymėjimai nepildomi vadovaujantis LR Vyriausybės 2004-11-08 nutarimo Nr. 1409 "Dėl LR Vyriausybės 1995-06-05 nutarimo Nr. 782 "Dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu įskaitos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 48-1172) 2 dalies 2.1 papunkčiu.
 
11. Ar reikia pildyti valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą atleistam 2005 metais asmeniui?
 
Nuo 2005-01-01 VSD pažymėjimai nepildomi vadovaujantis LR Vyriausybės 2004-11-08 nutarimo Nr. 1409 "Dėl LR Vyriausybės 1995-06-05 nutarimo Nr. 782 "Dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu įskaitos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" (Žin., 1995, Nr. 48-1172) 2 dalies 2.1 papunkčiu.
 
12. Iki kada reikia pasikeisti seno pavyzdžio draudimo pažymėjimus?
 
Terminas nenustatytas.
 
13. Ar dar galioja seno pavyzdžio draudimo pažymėjimai?
 
Taip, galioja.
 
III. Pensijos gavėjo ir neįgaliojo pažymėjimai
 
1. Kada ir kokiais teisės aktais vadovaujantis išduodami pensijos gavėjo pažymėjimai?
 
Pensijos gavėjo pažymėjimas išduodamas asmeniui paskyrus pensiją, vadovaujantis 2005 m. liepos 8 d. įsigaliojusių naujos redakcijos Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais bei Fondo valdybos direktoriaus 2005 m.. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-377 (Žin., 2005 m., Nr. 118-4298) patvirtintomis Pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimo ir keitimo taisyklėmis (Toliau-Taisyklės), kurios taikomos išduodant ir keičiant pažymėjimus asmenims, gaunantiems valstybines socialinio draudimo pensijas, nukentėjusiųjų asmenų valstybines pensijas ar (ir) mokslininkų valstybines pensijas, taip pat asmenims, gaunantiems tik pirmojo ir antrojo laipsnių valstybines pensijas ar respublikinės reikšmės personalines pensijas, paskirtas iki 1995 m. sausio 1 d. (toliau – pensijų gavėjai).
 
Pensijos gavėjo pažymėjimai galioja kartu su seno pavyzdžio Pensininko ar Invalido pažymėjimais iki jų galiojimo termino pabaigos. Pensijos gavėjo pažymėjimai išduodami nuo 2005 m. spalio 15 d.
 
2. Ko reikia, norint gauti pensijos gavėjo pažymėjimą?
 
Asmenims, kuriems paskirta valstybinio socialinio draudimo pensija, nukentėjusių asmenų valstybinė pensija ar/ir mokslininkų valstybinė pensija, taip pat asmenims, gaunantiems tik pirmojo ir antrojo laipsnių valstybines pensijas ar respublikinės reikšmės personalines pensijas, paskirtas iki 1995 m. sausio 1 d., išduodami pensijos gavėjo pažymėjimai. Kad būtų išduotas pensijos gavėjo pažymėjimas, Fondo valdybos teritoriniam skyriui reikia pateikti pasą ar asmens tapatybės kortelę, arba kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei spalvotą ar nespalvotą nuotrauką 30 mm x 40 mm.
 
3. Kokie duomenys yra pensijos gavėjo pažymėjime?
 
Pirmojoje pensijos gavėjo pažymėjimo pusėje nurodoma: pažymėjimą išdavusio Fondo valdybos teritorinio skyriaus pavadinimas; pažymėjimo serija ir numeris; pensijos gavėjo vardas (vardai); pensijos gavėjo pavardė; pensijos gavėjo asmens kodas pagal Gyventojų registro duomenis. Asmens kodas nenurodomas, jeigu asmeniui jis nesuteiktas; pažymėjimą išdavusio asmens vardo raidė (vardų raidės) ir pavardė. Pažymėjimo antrojoje pusėje nurodoma: pensijos rūšis; pažymėjimo išdavimo data; pažymėjimo galiojimo data. Jeigu pensija paskirta neterminuotai, nurodoma „Neterminuotai“.
 
4. Per kiek laiko išduodamas pensijos gavėjo pažymėjimas?
 
Pensijos gavėjo pažymėjimas Jums bus išduotas tą pačią dieną, kai Fondo valdybos teritoriniam skyriui pateiksite pasą ar asmens tapatybės kortelę, arba kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei spalvotą ar nespalvotą nuotrauką 30 mm x 40 mm.
 
5. Ar gali pensijos gavėjo pažymėjimą pasiimti kitas asmuo?
 
Pažymėjimą pasiimti privalo pats pensijos gavėjas arba jo įgaliotas asmuo ir pasirašyti Fondo valdybos teritorinio skyriaus Pažymėjimų išdavimo registracijos žurnale.
 
6. Ar išduodami pensininko pažymėjimo dublikatai?
 
Pensininko ir invalido pažymėjimų dublikatų išdavimas nutrauktas, vadovaujantis Fondo valdybos direktoriaus 2006 m. balandžio 25 d. raštu Nr. (10.1)-I-2576. Pametus ar kitaip praradus pensininko pažymėjimą, kuriame nebuvo nurodyta invalidumo grupė, išduodamas pensijos gavėjo pažymėjimas. Jei pensininko pažymėjimą, kuriame buvo nurodyta invalidumo grupė, prarado senatvės pensijos amžių sukakęs asmuo, dėl neįgaliojo pažymėjimo išdavimo jis turi kreiptis į Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, kur jam bus išduotas neįgaliojo pažymėjimas.
 
7. Kokiais atvejais keičiamas pensijos gavėjo pažymėjimas?
 
Pažymėjimas keičiamas, jeigu: pensijos gavėjas pakeičia vardą (vardus), pavardę, asmens kodą; senasis pažymėjimas tapo netinkamas naudoti; pažymėjime yra netikslių įrašų; pratęsiamas pensijos gavimo laikotarpis; pažymėjimas prarandamas.
 
8. Kokių dokumentų reikia, norint pakeisti pensijos gavėjo pažymėjimą?
 
Pensijos gavėjas arba jo įgaliotas asmuo, norėdamas pakeisti pažymėjimą, Fondo valdybos teritoriniam skyriui turi pateikti:
 
 • prašymą pakeisti pažymėjimą, nurodant keitimo priežastį;
 • pasą ar asmens tapatybės kortelę.
 • pensijos gavėjo nuotrauką, kurios dydis 30 mm x 40 mm. Nuotrauka gali būti spalvota arba nespalvota;
 • senąjį pažymėjimą, jeigu pažymėjimas neprarastas.
Jei pensijos gavėjas nepateikia senojo pažymėjimo, tai pensijos gavėjo prašyme turi būti nurodyta priežastis (-ys), dėl kurios (-ių) nepateiktas senasis pažymėjimas.
 
Jei pensijos gavėjui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka nebuvo išduotas Lietuvos Respublikos piliečio pasas ar asmens tapatybės kortelė, pateikiamas kitas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, nurodytas Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr.1156 (Žin., 1994, Nr.91-1781; 2005, Nr.83 - 3066), 55 punkte.
 
9. Kiek kainuoja pensijos gavėjo pažymėjimo keitimas?
 
Pensijos gavėjo pažymėjimas išduodamas nemokamai.
 
10. Ką daryti praradus pažymėjimą?
 
Pensininko ar Pensijos gavėjo pažymėjimą praradę asmenys turi nedelsiant apie tai pranešti Fondo valdybos teritoriniam skyriui ir pateikti prašymą išduoti naują Pensijos gavėjo pažymėjimą. Gavęs naują pažymėjimą ir suradęs prarastąjį, pensijos gavėjas privalo nedelsiant grąžinti pastarąjį bet kuriam Fondo valdybos teritoriniam skyriui.
 
11. Ko reikia, norint pasikeisti invalidumo pažymėjimą?
 
Senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims Neįgaliojo pažymėjimą išduoda ir invalidumo pažymėjimą į Neįgaliojo pažymėjimą keičia Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriai, vadovaudamiesi LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005-12-30 įsakymu Nr. A1-342 „Dėl asmenų, sukakusių senatvės pensijos amžių, invalidumo grupių prilyginimo specialiųjų poreikių lygiui” (Žin., 2006, Nr. 3-68). Senatvės pensijos amžiaus nesukakusiems asmenims Neįgaliojo pažymėjimą išduoda ir invalidumo pažymėjimą į Neįgaliojo pažymėjimą keičia Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005-12-30 įsakymu Nr. A1-343 patvirtintu neįgaliojo pažymėjimo išdavimo ir keitimo asmenims, kuriems nustatytas darbingumo lygis ar neįgalumo lygis, tvarkos aprašu (Žin., 2006, Nr. 3-69).
 
12. Koks pažymėjimas suteikia teisę į lengvatas?
 
Teisę naudotis asmeniui suteiktomis lengvatomis suteikia jam išduotas Neįgaliojo pažymėjimas. Pensijos gavėjo pažymėjime be kitų duomenų ir rekvizitų, nurodoma tik pensijos gavėjui paskirtos pensijos rūšis, todėl, turėdamas pensijos gavėjo pažymėjimą, kuriame nenurodomas darbingumas ir nėra eilutės, nurodančios specialiųjų poreikių lygį, pensijos gavėjas, jei jam buvo nustatytas invalidumas, praranda turėtą galimybę naudotis jam suteiktomis lengvatomis.
 
13. Kaip gauti invalidumo pažymą (išduotą MSEK‘o)?
 
Asmenims pateikus invalidumo pažymėjimą, kuriuos iki 2005 m. liepos 1 d. išduodavo Valstybinė medicininė socialinės ekspertizės komisija (MSEK), savivaldybių administracijos Socialinės paramos skyrius asmens invalidumo grupę prilygina specialiųjų poreikių lygiui ir išduoda Neįgaliojo pažymėjimą.
 
Tačiau pasitaiko atvejų, kai asmuo negali pateikti invalidumo pažymėjimo, nes dėl įvairių priežasčių jo neišsaugojo, ir savivaldybių administracijos Socialinės paramos skyrius negali tokiam asmeniui invalidumo grupę prilyginti specialiųjų poreikių lygiui ir išduoti Neįgaliojo pažymėjimą. Tokiu atveju savivaldybių administracijos Socialinės paramos skyrius raštu kreipiasi į Fondo valdybos teritorinį skyrių, kuriame invalidumo pažymėjimą praradusiam asmeniui mokama pensija, prašydamas pateikti invalidumo pažymėjimo originalo, saugomo Fondo valdybos teritoriniame skyriuje pensijos gavėjo byloje, nustatyta tvarka patvirtintą kopiją. Fondo valdybos teritorinis skyrius išsiunčia minėtą kopiją savivaldybių administracijos Socialinės paramos skyriui.
 
14. Radau pensininko pažymėjimą, kur reikia kreiptis?
 
Dėl rasto pensininko pažymėjimo reikia kreiptis į bet kurį Fondo valdybos teritorinį skyrių.