Spausdinti
atgal Socialinis draudimas užsienyje

VALSTYBINIS SOCIALINIS DRAUDIMAS UŽSIENYJE

 

1. Teatro aktoriai vyksta dirbti į Ispaniją (keliems mėn.), kokios E formos reikalingos ir kaip pateikti „Sodrai“ informaciją vienu metu apie visus aktorius?  

Jei Teatras komandiruoja (siunčia) aktorius dirbti i Ispaniją, reikalingos E-101 LT formos pažymos. Tai pažymos apie tai, kad asmeniui jo komandiravimo į užsienį metu toliau bus taikomi Lietuvos socialinės apsaugos įstatymai. Jas išduoda „Sodros“ Užsienio išmokų tarnyba (Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius; faksas (8 5) 213 66 71, el. paštas ). Dėl kiekvieno siunčiamo darbuotojo darbdavys pildo atskirą prašymą.
 
Jei aktoriai nėra komandiruojami, pažyma nereikalinga. Šiuo atveju, jų darbo metu Ispanijoje bus taikomi tos šalies įstatymai. Tai yra, jei vykstantiems į užsienį išduota E forma, taikomi Lietuvos teises aktai, o jei Lietuvos piliečiai dirbs pagal darbo sutartį Ispanijoj ar kt. ES, EEE valstybėj ar Šveicarijoj, bus taikomi tų valstybių įstatymai.
 
2. Ar JAV gyvenantiems asmenims gali būti skiriamos pensijos už Lietuvoje įgytą stažą?  
Taip, jei asmuo yra Lietuvos arba JAV pilietis ir jo stažas, įgytas dirbant Lietuvos įmonėse, įstaigose yra ne trumpesnis kaip 15 metų. Tai nustato Lietuvos nacionaliniai įstatymai ir Lietuvos-JAV tarpvalstybinė sutartis dėl pensijų mokėjimo. Šias pensijas skiria „Sodros“ Užsienio išmokų tarnyba.
 
3. Ar darbas ES/EEE valstybėse narėse įskaitomas į stažą pensijai skirti Lietuvoje?    
NE. Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 8 straipsnis apibrėžia, kas yra valstybinio socialinio pensijų draudimo stažas. Iš esmės yra laikas, kada asmuo moka ar už jį yra mokamos pensijų socialinio draudimo įmokos. To paties įstatymo 54 straipsnis apibrėžia laikotarpius, prilyginamus valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui. Tarp jų nėra darbo laikotarpių ES/EEE šalyse narėse.
 
TAČIAU jei asmuo nėra įgijęs minimalaus stažo (15 metų) dirbdamas Lietuvoje, ES teisės aktai įpareigoja socialinio draudimo laikotarpius, įgytus kitose ES/EEE šalyse, sumuoti su lietuviškais draudimo laikotarpiais, BET TIK TEISEI Į IŠMOKĄ NUSTATYTI. Už juos pensija nėra skiriama. Pensija skiriama proporcinga turimam lietuviškam draudimo stažui.
 
4. Baltarusijos pilietis dirbo ir gyveno Baltarusijoje, dabar dirba ir gyvena Lietuvoje. Kas mokės jam pensiją?   
Asmenims, nepriklausomai nuo jų pilietybės, kurie yra dirbę Lietuvoje ir Baltarusijoje ir šiuo metu gyvena Lietuvoje, pensijų skyrimą organizuos „Sodros“ Užsienio išmokų tarnyba (toliau – UIT). Už lietuvišką stažą jiems pensiją skirs UIT, o už baltarusišką – Baltarusijos kompetentinga įstaiga. Pensija iš abiejų valstybių bus pervedama į asmens sąskaitą banke. Tai reglamentuoja Lietuvos ir Baltarusijos sutartis dėl socialinės apsaugos.
 
5. Po metų senatvės pensijos gavėjas ketina išvykti į Lenkiją, kaip jam tada bus mokama pensija?
Užsienio išmokų tarnyba eksportuos pensiją i Lenkiją, t.y. pensija tos šalies valiuta bus mokama į pensininko sąskaitą Lenkijos banke. Tai įpareigoja daryti ES teisės aktai.
 
6. Kaip bus su pensija, jeigu asmuo išvyko gyventi į Kanadą? 
Užsienio išmokų tarnyba eksportuos pensiją į Kanadą. Tai yra nustatyta Lietuvos ir Kanados tarpvalstybinėje sutartyje dėl socialinės apsaugos.
 
7. Asmuo Lietuvoje gauna pensiją iš Ukrainos. Kas ją moka?
„Sodros“ Užsienio išmokų tarnyba.
 
8. Ukrainietis dirba Lietuvoje, kokią tai turės įtaką, kai jis eis į pensiją, kaip tie duomenys perduodami?  Užsienietis gyvena ir dirba Lietuvoje nuo 1991 m., ar gali gauti senatvės pensiją iš Lietuvos?
Lietuvoje nuolat gyvenantys užsienio piliečiai ir asmenys be pilietybės turi teisę gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją, jeigu jie turi Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytą valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą atitinkamos rūšies pensijai skirti.
Pastaba. Lietuvos Respublikai prisijungus prie tarptautinių konvencijų arba sudarius tarptautines sutartis dėl pensinio aprūpinimo, pensijos skiriamos ir mokamos taip kaip nustatyta tarptautinėse konvencijose arba sutartyse.
 
10. Vokietijos pilietis įsidarbino Lietuvoje. Su savimi atsivežė E-104 formą. Vokietijai reikia pateikti pažymą, kad asmuo tikrai yra apdraustas Lietuvoje. Kas ją turi pateikti?
Jei Vokietijos kompetentingai įstaigai reikia kokios nors informacijos, ji kreipiasi į Lietuvos kompetentingą įstaigą. Lietuvoje apdraustųjų įskaitą tvarko „Sodros“ teritoriniai skyriai. Jie ir galėtų išduoti prašomą pažymą.
 
11. Kas daroma tokiais atvejais:
 • Lietuvos pilietis išvyksta dirbti į Suomiją, kur bus draudžiamas socialiniu draudimu.
  LR pilietį įdarbina Latvijos įmonė Latvijoje.
  Kurioje valstybėje turėtų būti mokamos socialinio draudimo įmokos, kai Lietuvos Respublikos pilietis  dirba pagal darbo sutartį Estijoje?
  Lietuvos įmonė priima į darbą Latvijos pilietį, dirbs Latvijoje. Darbuotojas nori, kad jį draustų pagal Latvijos įstatymus.
 • Europos Tarybos 1971 m. birželio 14 d. reglamento Nr. 1408/71/EEB dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimų nariams, persikeliantiems Bendrijoje (toliau – Reglamentas 1408/71/EEB) 13 str. 1 d. numato, kad vienu metu gali būti taikomi tik vienos valstybės narės teisės aktai ir įmokos gali būti mokamos tik vienoje valstybėje narėje. Vadovaujantis Reglamento 1408/71/EEB 13 straipsnio 2 dalies a punktu, vienos valstybės narės teritorijoje pagal darbo sutartį dirbančiam asmeniui taikomi tos valstybės teisės aktai net jeigu jis gyvena kitos valstybės narės teritorijoje arba įmonės, kurioje jis dirba, buveinė juridiškai įregistruota ar veiklos vieta arba jį nusamdęs asmuo yra kitos valstybės narės teritorijoje. Taigi asmuo draudžiamas socialiniu draudimu bei įgyja pareigą mokėti socialinio draudimo įmokas ir atitinkamai teisę į socialinio draudimo išmokas ten, kur yra jo darbo vieta. Jeigu darbo sutartyje numatyta, jog darbo vieta yra Suomijoje/Latvijoje/Estijoje, tai asmuo draudžiamas socialiniu draudimu bei socialinio draudimo įmokos turėtų būti mokamos atitinkamai Suomijoje/Latvijoje/Estijoje.
 • Šio ir kitų minimų reglamento nuostatos yra taikomos ES šalyse, Europos ekonominėje erdvėje (EEE) ir Šveicarijoje. 
  ES šalys: Belgija, Ispanija, Nyderlandai, Airija, Didžioji Britanija, Italija, Austrija, Graikija, Liuksemburgas, Portugalija, Prancūzija, Vokietija, Suomija, Švedija, Danija, Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija, Vengrija, Čekija, Slovėnija, Slovakija, Malta ir Kipras, nuo 2007 m. sausio 1 d. - Bulgarija ir Rumunija.
  Europos ekonominės erdvės šalys yra Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija.
  Be to, Lietuva yra pasirašiusi dvišales socialinio draudimo sutartis su Baltarusija, Ukraina, Rusija, Kanada ir Jungtinėmis Amerikos Valstijomis. 
12. Anglijos firma priima į darbą Lietuvos pilietį kaip atstovą Lietuvai, jei jis dirbs Anglijoje ir gaus atlyginimą, kokias įmokas turės mokėti „Sodrai“?
Šis klausimas reglamentuojamas Europos Tarybos 1971 m. birželio 14 d. reglamento Nr. 1408/71/EEB dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimų nariams, persikeliantiems Bendrijoje 13 straipsnio 2 dalies a punkte.
Jeigu darbo sutartyje bus numatyta, jog darbo vieta bus Anglijoje, tai asmuo bus draudžiamas socialiniu draudimu Anglijoje pagal toje šalyje galiojančius teisės aktus. „Sodrai“ nereikės mokėti įmokų.
 
13. Lietuvos įmonė turi dukterinę įmonę Latvijoje. Asmuo dirba tiek Lietuvos, tiek Latvijos įmonėse pagal atskiras darbo sutartis. Ar asmuo gali mokėti VSD įmokas nuo Latvijoje gaunamo atlyginimo ir kokia tvarka tai turi būti daroma?
Vadovaujantis Europos Tarybos 1971 m. birželio 14 d. reglamento Nr. 1408/71/EEB dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimų nariams, persikeliantiems Bendrijoje 14 straipsnio 2 dalies b punktu, dviejų ar daugiau valstybių narių teritorijoje pagal darbo sutartį dirbančiam asmeniui taikomi valstybės narės, kurios teritorijoje jis gyvena, teisės aktai, jeigu jis dirba iš dalies toje teritorijoje arba jeigu jis susijęs su keliomis įmonėmis, kurių būstinės yra juridiškai įregistruotos arba keliais darbdaviais, kurių veiklos vieta yra įvairių valstybių narių teritorijoje.
 
14. Užsienio pilietis PRIIMAMAS Į DARBĄ LIETUVOS RESPUBLIKOJE pagal Lietuvos įstatymus. Kokios socialinės garantijos bus jo šalyje ir Lietuvoje?
Remiantis Reglamento nuostatomis, asmeniui, pradėjusiam dirbti Lietuvoje, nustos galioti kitos valstybės teisės aktai ir bus pradedami taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktai socialinės apsaugos srityje.
 
15. Ar užsienio piliečiui Lietuvoje bus išduotas VSD pažymėjimas?
Taip, užsienio piliečiams taip pat išduodami pažymėjimai, jeigu jie taps apdraustaisiais pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.