Spausdinti
atgal Pažymos ir pažymėjimai
Pažymų išdavimas
 
Visos pažymos išduodamos nemokamai.
 
Prašymus dėl pažymų išdavimo galima pateikti per Sodros“ elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (EGAS), atsiųsti faksu, elektroniniu paštu arba pristatyti į „Sodros“ teritorinį skyrių.
 
Prašome nesiųsti prašymų bendruoju „Sodros“ el. pašto adresu.
 

Nr.

Pažymos rūšis

Prašymo išduoti pažymą
Microsft Word
formato byla

1.

Pažyma apie asmens valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą

2.

Pažyma apie asmens gautas išmokas

3.

Pažyma apie tai, kad asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniuose skyriuose išmokų negavo

4.

Pažyma apie įvykdytus išskaitymus iš asmens išmokų

5.

Pažyma apie mirusiajam asmeniui neišmokėtas išmokas ir (ar) jo įsiskolinimą

6.

Pažyma apie asmeniui išduotus elektroninius nedarbingumo pažymėjimus

7.

Pažyma apie asmeniui išduotus elektroninius nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus

 8.

Pažyma apie sąskaitą kredito ar mokėjimo įstaigoje

9.

Pažyma apie asmens valstybinio socialinio draudimo laikotarpius
 
Pažymoje pateikiama informacija: nurodomas draudėjo (-jų) pavadinimas (-ai) ir draudimo laikotarpiai.

10.

Pažyma apie valstybinį socialinį draudimą
 
Pažymoje pateikiama informacija: nurodomas draudėjo (-jų) pavadinimas (-ai), draudimo laikotarpiai, draudžiamosios pajamos, įmokų tarifas procentais, valstybinio socialinio draudimo įmokų suma, atleidimo pagrindas (teisės aktas ir jo straipsnis), už kiek mėnesių apskaičiuota išeitinė išmoka arba kompensacija, socialinio draudimo rūšys. Jeigu asmuo dalyvauja pensijų kaupime – nurodoma pensijų kaupimo bendrovė, su kuria yra pasirašyta galiojanti pensijų kaupimo sutartis, jeigu nedalyvauja – nurodoma, kad asmens vardu nėra įregistruotos galiojančios pensijų kaupimo sutarties.

 
Pažymos išduodamos per vieną darbo dieną, nuo prašymo, kuriame pateikta teisinga ir pažymos išdavimui reikalinga informacija, gavimo „Sodros“ teritoriniame skyriuje dienos.
 
Kai asmuo kreipiasi į „Sodros“ teritorinį skyrių, norėdamas susipažinti su darbdavio perduota ir „Sodros“ centrinėje apdraustųjų įskaitos informacinėje duomenų bazėje sukaupta informacija apie save, mokestis neimamas.
 
Informaciją apie priskaičiuotas ir mokamas išmokas, valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą, valstybinio socialinio draudimo laikotarpius, apie valstybinį socialinį draudimą, apie prognozuojamą valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos dydį, apie įvykdytus išskaitymus iš mokamų išmokų, apie į pensijų fondus pervestas kaupiamosios pensijų įmokas galima gauti prisijungus prie „Sodros“ elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos (EGAS)
„Sodros“ elektroninėje gyventojų aptarnavimo sistemoje (EGAS) galima peržiūrėti asmens informaciją, kuri yra identiška pažymose teikiamai informacijai.
 
Apdraustųjų duomenis iš „Sodros“ pagal Asmens duomenų teikimo sutartis automatiniu būdu nuolat gauna Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija bei pagal Įgaliojimų suteikimo sutartį Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.
 
Todėl kreiptis pažymos į „Sodrą“ reikia tik tuo atveju, kai jos prašo čia nenurodytos institucijos.
 
Fizinis asmuo, atsiimdamas pažymą, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir prašymą, kuriame nurodo vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį ir kokią pažymą pageidauja gauti. Fizinio asmens įgaliotas asmuo privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, įgaliojimo originalą, išduotą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso numatyta tvarka ir prašymą, kuriame nurodo vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, atstovavimą liudijantį dokumentą bei pareiškėją, kurio vardu jis kreipiasi.
 
Pažymėjimų išdavimas
 
Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo (toliau – draudimo pažymėjimas) išdavimas arba keitimas
 
Kai asmuo pirmą kartą pradedamas drausti valstybiniu socialiniu draudimu, draudėjas užpildo ir pateikia Fondo valdybos teritoriniam skyriui, kuriame vykdoma šio draudėjo apskaita, 1-SD pranešimą apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią (toliau - 1-SD pranešimas) ar 13-SD pranešimą apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat apie asmenis, gaunančius pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos (toliau - 13-SD pranešimas). Fondo valdybos teritorinis skyrius, gavus draudėjo užpildytą 1-SD pranešimą ar 13-SD pranešimą, šiam asmeniui suteikia asmens socialinio draudimo numerį.
 
Asmuo arba jo įgaliotas asmuo, norėdamas gauti draudimo pažymėjimą, Fondo valdybos teritoriniam skyriui turi pateikti:
 • asmens pasą (įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą paso nuorašą) ar asmens tapatybės kortelę (patvirtintą kortelės nuorašą). Jeigu valstybiniu socialiniu draudimu draudžiamas nepilnametis, pateikiamas gimimo liudijimas (patvirtintas gimimo liudijimo nuorašas). Jei asmeniui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka nebuvo išduotas Lietuvos Respublikos piliečio pasas ar asmens tapatybės kortelė, pateikiamas kitas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (šio dokumento patvirtintas nuorašas);
 • asmens nuotrauką, kurios dydis 30 mm x 40 mm. Nuotrauka gali būti spalvota arba nespalvota.
Asmenims, sudariusiems valstybinio savanoriškojo socialinio pensijų draudimo sutartis ir neturintiems draudimo pažymėjimo, draudimo pažymėjimas išduodamas tame Fondo valdybos teritoriniame skyriuje, kuriame sudaryta valstybinio savanoriškojo socialinio pensijų draudimo sutartis, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (šio dokumento patvirtintą nuorašą) ir asmens nuotrauką.
 
Savarankiškai dirbantiems asmenims, neturintiems draudimo pažymėjimo, draudimo pažymėjimas išduodamas gavus iš Mokesčių mokėtojų registro duomenis apie draudėjo įregistravimą bei pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (šio dokumento patvirtintą nuorašą) ir asmens nuotrauką;
 
Asmenims, draudžiamiems valstybiniu socialiniu draudimu valstybės lėšomis ir neturintiems draudimo pažymėjimo, draudimo pažymėjimas išduodamas pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (šio dokumento patvirtintą nuorašą) ir asmens nuotrauką.
 
Kariams savanoriams ir aktyviojo rezervo kariams, neturintiems draudimo pažymėjimo, draudimo pažymėjimas išduodamas Fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriuje, draudėjui pateikus SAM pranešimą apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (šio dokumento patvirtintą nuorašą) ir asmens nuotrauką. Šio skyriaus draudėjų apdraustieji draudimo pažymėjimus gali gauti ar pasikeisti bet kuriame Fondo valdybos teritoriniame skyriuje.
 
Asmenims, nuteistiems laisvės atėmimu ir gaunantiems darbo užmokestį, neturintiems draudimo pažymėjimo, draudimo pažymėjimas išduodamas tame Fondo valdybos teritoriniame skyriuje, kuriame vykdoma draudėjo apskaita, draudėjui pateikus SAM pranešimą apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (šio dokumento patvirtintą nuorašą) ir asmens nuotrauką.
 
Draudimo pažymėjimo keitimas
 
Draudimo pažymėjimas keičiamas, jeigu:
 • asmuo pakeičia vardą (vardus), pavardę, asmens kodą;
 • draudimo pažymėjimas tapo netinkamas naudoti;
 • draudimo pažymėjime yra netikslių įrašų;
 • draudimo pažymėjimas prarandamas.

Asmuo arba jo įgaliotas asmuo, norėdamas pakeisti draudimo pažymėjimą, Fondo valdybos teritoriniam skyriui privalo pateikti:

 • laisvos formos prašymą pakeisti draudimo pažymėjimą, nurodant keitimo priežastį;
 • asmens pasą (įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą paso nuorašą) ar tapatybės kortelę (patvirtintą kortelės nuorašą), gimimo liudijimą (patvirtintą gimimo liudijimo nuorašą), jeigu draudimo pažymėjimą keičia nepilnametis. Jei asmeniui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka nebuvo išduotas Lietuvos Respublikos piliečio pasas ar asmens tapatybės kortelė, pateikiamas kitas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (šio dokumento patvirtintas nuorašas);
 • asmens nuotrauką, kurios dydis 30 mm x 40 mm. Nuotrauka gali būti spalvota arba nespalvota;
 • asmens draudimo pažymėjimą, jeigu draudimo pažymėjimas keičiamas, kai:
  • asmuo pakeičia vardą (vardus), pavardę, asmens kodą;
  • draudimo pažymėjimas tapo netinkamas naudoti;
  • draudimo pažymėjime yra netikslių įrašų.
Senos formos draudimo pažymėjimo keitimas į naujos formos draudimo pažymėjimą
 
Asmuo arba jo įgaliotas asmuo, norėdamas pakeisti senos formos draudimo pažymėjimą į naujos formos draudimo pažymėjimą, Fondo valdybos teritoriniam skyriui privalo pateikti:
 • senos formos draudimo pažymėjimą;
 • asmens pasą (įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą paso nuorašą) ar tapatybės kortelę (patvirtintą kortelės nuorašą), gimimo liudijimą (patvirtintą gimimo liudijimo nuorašą), jeigu draudimo pažymėjimą keičia nepilnametis. Jei asmeniui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka nebuvo išduotas Lietuvos Respublikos piliečio pasas ar asmens tapatybės kortelė, pateikiamas kitas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (šio dokumento patvirtintas nuorašas);
 • asmens nuotrauką, kurios dydis 30 mm x 40 mm. Nuotrauka gali būti spalvota arba nespalvota.
  Pakeistas senos formos draudimo pažymėjimas, padarius jame atitinkamą įrašą apie pakeitimą, grąžinamas apdraustajam arba apdraustojo įgaliotam asmeniui.
Mokestis už valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą neimamas.
 
Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą privalo saugoti jo savininkas.