Spausdinti
atgal Mokėjimo nurodymai kredito įstaigai
Kai skolininkas turi sąskaitą (-as) kredito įstaigoje (-ose), Fondo valdybos teritorinis skyrius nuo skolos, didesnės negu šimtas litų, atsiradimo momento per tris darbo dienas privalo priimti sprendimą dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka ir pateikti vykdyti mokėjimo nurodymą kredito įstaigai (-oms), kuriose skolininkas turi sąskaitą (-as). Tuo atveju, kai skolininkas nėra pateikęs socialinio draudimo pranešimo apie apdraustiesiems asmenims apskaičiuotas draudžiamųjų pajamų sumas ir socialinio draudimo įmokas, mokėtina VSD įmokų suma apskaičiuojama atsižvelgiant į einamąsias VSD įmokas, paskutinio skolininko pateikto socialinio draudimo pranešimo duomenis ir apdraustųjų asmenų skaičiaus kitimą. Jei skola Fondo biudžetui padidėja, tai Fondo valdybos teritorinis skyrius padidėjusios skolos daliai priima naują sprendimą dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka. Mokėjimo nurodymas turi būti pateiktas visai skolos sumai į vieną iš skolininko sąskaitų kredito įstaigoje.
 
Mokėjimo nurodymas turi būti teikiamas visai skolos sumai į kiekvieną skolininko sąskaitą kredito įstaigose, jei: 1. kredito įstaiga per penkias dienas negali atlikti mokėjimo nurodymo, nes skolininko kredito įstaigos sąskaitoje nėra lėšų arba mokėjimo nurodymas buvo įvykdytas iš dalies. Šiuo atveju mokėjimo nurodymas turi būti pateiktas per tris darbo dienas; 2. asmuo yra skolingas Fondo biudžetui ilgiau kaip 30 dienų (išskyrus atvejus, kai skolos mokėjimas teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėtas).
 
Jeigu vykdant mokėjimo nurodymą (-us) nurašyta suma (įskaitant paties skolininko sumokėtą sumą) viršija skolą, skirtumas ne vėliau kaip per tris darbo dienas grąžinamas skolininkui. Po mokėjimo nurodymo įvykdymo skolininko sumokėta suma įskaitoma į būsimąsias VSD įmokas arba grąžinama skolininkui Fondo valdybos nustatyta tvarka.
 
Jeigu pateikus vykdyti mokėjimo nurodymą į fizinio asmens sąskaitą kredito įstaiga nurašo įplaukusį darbo užmokestį ir/ar jam prilygintas išmokas, iš kurių išskaitų dydį nustato Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 736 straipsnis, arba pinigų sumas, iš kurių išieškojimą draudžia CPK 738 ir 739 straipsniai, Fondo valdybos teritorinis skyrius grąžina nurašytas lėšas, jeigu fizinis asmuo pateikia prašymą dėl nurašytų lėšų grąžinimo ir dokumentus, įrodančius, kad buvo nurašytos pinigų sumos, nurodytos CPK 736, 738 ar 739 straipsniuose. Šiuo atveju CPK 736 straipsnyje nurodytų pinigų sumų grąžinama dalis, kuri viršija šiame straipsnyje nurodytus dydžius, o CPK 738 ir 739 straipsniuose nurodytos pinigų sumos grąžinamos visos. Jeigu skolininkas pateikia Fondo valdybos teritoriniam skyriui įrodymus, kad skolą Fondo biudžetui galima išieškoti per šešis mėnesius iš jo darbo užmokesčio ir/ar jam prilygintų išmokų duodant nurodymą skolininko darbdaviui, pensijos, stipendijos ar pašalpos mokėtojui išskaičiuoti nesumokėtas VSD įmokas, baudas ir delspinigius į Fondą, tai mokėjimo nurodymai iš skolininko sąskaitų kredito įstaigose atšaukiami.
 
Jeigu kredito įstaiga pagal pateiktą mokėjimo nurodymą į skolininko sąskaitą nurašo darbo užmokesčiui už praėjusį mėnesį skirtas lėšas, tai Fondo valdybos teritorinis skyrius gali grąžinti nurašytas lėšas, skolininkui pateikus prašymą dėl nurašytų sumų grąžinimo ir dokumentus, įrodančius, kad buvo nurašytos darbo užmokesčiui skirtos lėšos.
 
Kai Fondo valdybos teritorinis skyrius yra pateikęs vykdyti mokėjimo nurodymą nurašyti iš skolininko sąskaitos kredito įstaigoje ir skolininkas pateikia prašymą leisti išmokėti darbo užmokestį bei dokumentus apie darbo užmokesčio apskaičiavimą, tai Fondo valdybos teritorinis skyrius gali duoti leidimą kredito įstaigai išmokėti iš skolininko sąskaitos darbo užmokestį už vieną mėnesį.

Visa „Sodros“ informacija telefonu - 1883 arba (+370) 5 250 08 83