Spausdinti
atgal Įmokų kodai
PATVIRTINTA
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-661

 

 
ĮMOKŲ, MOKAMŲ Į VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETĄ, KODAI
 
Įmokų pavadinimas Įmokos  Delspinigiai  Baudos Kitos įplaukos

Asmenys, už kuriuos mokant (ar jiems patiems mokant) įmokas reikia nurodyti atitinkamus kodus

1. Draudėjų ir apdraustųjų privalomosios valstybinio socialinio draudimo įmokos

1.1.

Pensijų socialiniam draudimui, ligos ir motinystės socialiniam draudimui, nedarbo socialiniam draudimui, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui, sveikatos draudimui.

252

253

254

 

Asmenys, dirbantys pagal darbo sutartis, kandidatai į notarus (asesoriai), asmenys, atlygintinai einantys narystės pagrindu renkamąsias pareigas ar paskirti į savivaldybių, apylinkių rinkimų ir miestų, rajonų apylinkių referendumo komisijas, Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme, Teisėjų atlyginimų įstatyme ir Valstybės tarnybos įstatyme nurodyti valstybės politikai, teisėjai, valstybės pareigūnai, valstybės tarnautojai (išskyrus valstybės tarnautojus, nurodytus 1.4 punkte), Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatyme nurodyti asmenys, kuriems darbo užmokestį ir nuo jo socialinio draudimo įmokas moka asmenį delegavusi Lietuvos Respublikos deleguojančioji institucija, taip pat gaunantys darbo užmokestį Seimo, Seimo Pirmininko, Respublikos Prezidento ar Ministro Pirmininko skiriami į pareigas asmenys. Valstybės saugumo departamento pareigūnai, Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos pareigūnai.

1.2. Pensijų socialiniam draudimui, ligos ir motinystės socialiniam draudimui, nedarbo socialiniam draudimui, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui.

349

350

351

Užsieniečiai, turintys vizą ir dirbantys pagal darbo sutartis.

1.3.

 Ligos ir motinystės socialiniam draudimui, nedarbo socialiniam draudimui, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui, sveikatos draudimui.

 331

 332

333

Asmenys, dirbantys pagal darbo sutartis, kurie pagal darbo sutartį įsidarbina pirmą kartą ir kurių darbo užmokestis neviršija 3 minimalių mėnesinių algų dydžio, ne daugiau kaip vienus jų darbo metus ( skaičiuojant nuo įsidarbinimo pirmą kartą pradžios ir sumuojant darbo laikotarpius).       ( Nuo 2010 -08-01 iki 2012-07-31).

1.4.

Pensijų socialiniam draudimui, ligos ir motinystės socialiniam draudimui, nedarbo socialiniam draudimui, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui, sveikatos draudimui.
 

301

302

303

Asmenys, susiję su draudėju darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais taip, kaip šie santykiai apibrėžti Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, tuo pat metu iš šio draudėjo gaunantys pajamas iš sporto veiklos ar atlikėjo veiklos. Taip pat asmenys, išvardyti Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2 punkte ar 2dalyje, nuolatiniai Lietuvos gyventojai, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis iš draudėjo - Lietuvos vieneto, kaip ši sąvoka apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme.

1.5.

Pensijų socialiniam draudimui, nedarbo socialiniam draudimui ir sveikatos draudimui.

 307

308

309

Vidaus tarnybos sistemos pareigūnai, Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir įmonių pareigūnai, krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos kariai, kariai savanoriai, kiti aktyviojo rezervo kariai, parengtojo rezervo kariai, pašaukti į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių. 

1.6.

Pensijų socialiniu draudimu pagrindinei ir papildomai pensijos dalims, sveikatos draudimu.

 334

 335

 336

Operatyvinės veiklos slaptieji dalyviai, kuriems pagal su jais sudarytas rašytines slapto bendradarbiavimo sutartis mokamas atlygis, - sutartyse nustatytu slapto bendradarbiavimo laikotarpiu. 

1.7.

Pensijų socialiniam draudimui, nedarbo socialiniam draudimui.

 255

256

257

Nesukakę senatvės pensijos amžiaus ir negaunantys pajamų, susijusių su darbo santykiais, valstybės tarnautojų ir profesinės karo tarnybos karių bei deleguotų asmenų sutuoktiniai – tuo laikotarpiu, kai jie gyvena užsienyje kartu su valstybės tarnautoju ar deleguotu asmeniu, jeigu pastarasis asmuo deleguotas ar valstybės tarnautojas perkeltas į pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje, Lietuvos Respublikos atstovybėje prie tarptautinės organizacijos, tarptautinėje ar Europos Sąjungos institucijoje arba užsienio valstybės institucijoje, pasiųstas dirbti į specialiąją misiją, ar kai jie gyvena kartu su profesinės karo tarnybos kariu, jeigu profesinės karo tarnybos karys paskirtas atlikti karo tarnybą Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje, Lietuvos Respublikos atstovybėje prie tarptautinės organizacijos, užsienio valstybės ar tarptautinėje karinėje arba gynybos institucijoje. Deleguotų asmenų sutuoktiniai draudžiami tik tuo atveju, jei deleguotam asmeniui darbo užmokestį ir nuo jo socialinio draudimo įmokas moka asmenį delegavusi Lietuvos Respublikos deleguojančioji institucija. Nesukakęs senatvės pensijos amžiaus ir neturintis draudžiamųjų pajamų Respublikos Prezidento sutuoktinis – Respublikos Prezidento kadencijos laikotarpiu.

1.8.

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui.

 258

259

260

Gaunantys darbo užmokestį asmenys, esantys socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigose, - jų darbo laiku.
Gaunantys darbo užmokestį nuteistieji laisvės atėmimu – jų darbo laiku.

1.9.

Pensijų socialiniam draudimui ir nedarbo socialiniam draudimui.

283

 284

285

Lietuvos Respublikos kariuomenės privalomosios      pradinės karo tarnybos kariai ir asmenys, atliekantys alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą.

1.10.

Pensijų socialiniam draudimui, ligos ir motinystės socialiniam draudimui ir sveikatos draudimui.
 

289

 290

 291

1.4 punkte nenurodyti nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, kaip jie apibrėžti Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, kurie gauna pajamas pagal autorines sutartis iš draudėjo – Lietuvos vieneto, kaip ši sąvoka apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, išskyrus atvejus, kai tokios pajamos gaunamos verčiantis individualia veikla.

1.11.

Pensijų socialiniam draudimui, ligos ir motinystės socialiniam draudimui, kai draudžiama tik motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) išmokoms gauti ir sveikatos draudimui.

304

 305

306

Nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, gaunantys pajamas iš sporto veiklos ar atlikėjo veiklos, kaip šios sąvokos apibrėžtos Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, iš draudėjo – Lietuvos vieneto, su kuriuo jie nesusiję darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais taip, kaip šie santykiai apibrėžti Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, išskyrus atvejus, kai tokios pajamos gaunamos verčiantis individualia veikla.

1.12 Sveikatos draudimui 352 353 354 Fiziniai asmenys, kurie nuo 2013-04-01 teikia žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą.
2.

Savarankiškai dirbančių asmenų privalomosios valstybinio socialinio draudimo įmokos

2.1.
Pensijų socialiniam draudimui pagrindinei ir papildomai pensijos daliai.

310

311

312

 

Individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų nariai, ūkinių bendrijų tikrieji nariai.

2.2.

Sveikatos draudimui (einamosios įmokos).

322

Individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų nariai, ūkinių bendrijų tikrieji nariai.

2.3. Sveikatos draudimui (nuo pajamų, gautų praėjusiais metais ir įsiskolinimo sumokėjimas).

340

341

342

Individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų nariai, ūkinių bendrijų tikrieji nariai.

2.4.

Pensijų socialiniam draudimui pagrindinei ir papildomai pensijos daliai, ligos ir motinystės socialiniam draudimui, kai draudžiama tik motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) išmokoms gauti.

292

 293

 294

 

Asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai ir kiti asmenys).

2.5.

Sveikatos draudimui (einamosios įmokos).
 

313

 

Asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai ir kiti asmenys).

2.6.

Sveikatos draudimui (nuo pajamų, gautų praėjusiais metais ir įsiskolinimo sumokėjimas).

343

344

345

Asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai ir kiti asmenys).

2.7.

Pensijų socialiniam draudimui pagrindinei ir papildomai pensijos daliai, ligos ir motinystės socialiniam draudimui, kai draudžiama tik motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) išmokoms gauti.
 

295

296

297

 

Fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų  mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra lygus 4 ekonominio dydžio vienetams arba didesnis.

2.8.

Sveikatos draudimui (einamosios įmokos):

314

Fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų  mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra didesnis kaip 2 ekonominio dydžio vienetai ir yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai.

2.9.

Sveikatos draudimui (nuo pajamų, gautų praėjusiais metais ir įsiskolinimo sumokėjimas).

337

338

339

Fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra didesnis kaip 2 ekonominio dydžio vienetai ir yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai.

2.10.

Pensijų socialiniam draudimui pagrindinei ir papildomai pensijos daliai, ligos ir motinystės socialiniam draudimui, kai draudžiama tik motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) išmokoms gauti.

325 

326

327

 

Šeimynos dalyviai, kaip jie apibrėžti Šeimynų įstatyme. 

2.11.
Sveikatos draudimui.

328

329

330

 

Šeimynos dalyviai, kaip jie apibrėžti Šeimynų įstatyme. (Nuo 2010-07-10 iki 2011-12-31)

2.12.
Pensijų socialiniam draudimui tik pagrindinei pensijos daliai gauti.

261

262

263

 

Asmenys, kurie vykdo individualią veiklą turėdami verslo liudijimą.
 

3. Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos
3.1.
Valstybinių socialinio draudimo pensijų pagrindinei daliai gauti.

267

268

Asmenys, sudarę savanoriškojo socialinio pensijų draudimo sutartis pagrindinei pensijos daliai. 

3.2.
Valstybinių socialinio draudimo pensijų papildomai pensijos daliai gauti.

269

272

Asmenys, sudarę savanoriškojo socialinio pensijų draudimo sutartis papildomai pensijos daliai. 

3.3.
Valstybinei socialinio
draudimo pensijai gauti.

287 

288

Asmenys, sudarę savanoriškojo socialinio draudimo sutartis valstybinio socialinio draudimo pensijai gauti. 

3.4.
Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo ligos ir motinystės pašalpoms.

270

271

Asmenys, sudarę savanoriškojo socialinio draudimo ligos ir motinystės pašalpoms sutartis.
4.

Privalomojo sveikatos draudimo įmokos nuo socialinio draudimo pašalpų

 

315

320

321

Nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kaip jie apibrėžti Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, gaunantys Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme nurodytas iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų mokamas pašalpas, nuo kurių Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nustatyta tvarka turi būti išskaičiuotas gyventojų pajamų mokestis, ir žvalgybos pareigūnai, kaip jie apibrėžti žvalgybos įstatyme, iš žvalgybos institucijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų gaunantys Žvalgybos įstatymo pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje nurodytas išmokas ir 14 dalyje nurodytą kompensuojamojo uždarbio dalį, prilyginamas socialinio draudimo pašalpoms, numatytoms Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme, nuo kurių Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nustatyta tvarka turi būti išskaičiuotas gyventojų pajamų mokestis.

5.

Atidėtų Valstybinio socialinio draudimo fondui mokėtinų sumų įmokos

273

274

275

Draudėjai, mokantys įmokas pagal įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartis. 

6.

Baudos už administracinius teisės pažeidimus

276

Asmenys, mokantys administracines baudas pagal Fondo administravimo įstaigų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus.

7.

Neįskaitytos neteisėtai padarytos išlaidos praėjusiais metais

 277

8.

Palūkanos už atidėtas įmokas

346

9.

Palūkanos už atidėtas baudas

347

10.

Palūkanos už atidėtus delspinigius

348

11.

Grąžinamos permokėtų pensijų, pašalpų ir kompensacijų sumos

279

12.

Pagal nedarbingumo kontrolės aktus grąžinamos lėšos

280

13.

Įplaukos už Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų suteiktas paslaugas

281

14.

Kitos įplaukos

282

 

_______________________________________________________