Spausdinti
atgal Pranešimų teikimas el. būdu
1. SD pranešimai (išskyrus 6-SD pranešimą) teikiami siunčiant elektroninį dokumentą per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą, vadovaujantis Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2007 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-665 (Žin., 2007, Nr. 139-5742). Taip pateikti pranešimai (elektroninė FFData formato byla, kuri turi atitikti atitinkamo Elektroninio SD pranešimo formos duomenų struktūros apraše išdėstytus reikalavimus) turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.
 
2. Draudėjai, turintys 9 (devynis) ir mažiau apdraustųjų asmenų, SD pranešimus elektroniniu būdu gali teikti ir šiuo būdu:
 
Siunčiant rašytinio dokumento duomenų elektroninę FFData formato bylą (nepasirašytą saugiu elektroniniu parašu), kuri turi atitikti atitinkamo Elektroninio SD pranešimo formos duomenų struktūros apraše išdėstytus reikalavimus, per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą ir per 2 darbo dienas nuo duomenų pateikimo Fondo valdybos teritoriniam skyriui pateikiant pranešimo originalą. Pranešimo originalo duomenys turi atitikti SD pranešimo elektroninės bylos duomenis.
Tokiu atveju Fondo valdybos teritoriniam skyriui turi būti pateiktas vienas tinkamai užpildytas spaustuviniu būdu pagamintas SD pranešimas arba Fondo valdybos interneto svetainėje (www.sodra.lt) skelbiama šio pranešimo forma. SD pranešimas ir jo priedai spausdinami vienoje lapo pusėje. Jeigu pačiam draudėjui yra reikalingas pranešimo egzempliorius, tai gali būti pateikti du pranešimo egzemplioriai, vieną iš kurių su gavimo žyma Fondo valdybos teritorinis skyrius grąžina draudėjui.