Spausdinti
atgal Vykdantiems individualią veiklą
Asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (advokatams, advokatų padėjėjams, notarams, antstoliams, kitiems asmenims, išskyrus verslo liudijimus turinčius asmenis)
2010 metais
 
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295) 2 str. 8 d. nustatyta, kad asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai, verslo liudijimus turintys asmenys ir kiti asmenys) laikomi savarankiškai dirbančiais asmenimis.
 
Valstybinio socialinio draudimo rūšys ir valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai
 
Asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, išskyrus tuos, kurie verčiasi individualia veikla turėdami verslo liudijimus, privalomai draudžiami pensijų socialiniu draudimu pagrindinei ir papildomai pensijos dalims, ligos ir motinystės socialiniu draudimu, kai draudžiama tik motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) išmokoms gauti, ir sveikatos draudimu.
 
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2010 metų rodiklių patvirtinimo įstatymu (Žin., 2009, Nr. 151-6783) savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka privalomai draudžiami pensijų socialiniu draudimu bei ligos ir motinystės socialiniu draudimu motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) socialinio draudimo išmokoms gauti, patvirtintas bendrasis valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų 37,5 procento dydžio tarifas ir jo dydžiai atskiroms socialinio draudimo rūšims:
  1. pensijų socialiniam draudimui – 26,3 procento;
  2. motinystės, tėvystės bei motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpoms – 2,2 procento;
  3. sveikatos draudimui – 9 proc.
Pajamos, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos ir sveikatos draudimo įmokos
 
Asmenų, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, socialinio draudimo įmokų bazę sudaro 50 procentų individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokų) suma.
 
Asmenų, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, socialinio draudimo įmokų bazė kalendoriniais metais negali būti didesnė negu 48 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma, o šių įmokų bazė per mėnesį negali būti didesnė negu 4 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma. Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas einamųjų 2010 metų draudžiamųjų pajamų dydis yra 1170 Lt. Vadinasi, valstybinio socialinio draudimo įmokos skaičiuojamos nuo individualios veiklos pajamų sumos, ne didesnės kaip 4680 Lt per mėnesį arba 56160 Lt per metus.
 
Socialinio draudimo įmokų bazės ribos perskaičiuojamos proporcingai veiklos vykdymo laikotarpiui tais atvejais, kai asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, vykdė veiklą ne visus mokestinius metus.
 
Individualios veiklos pajamos deklaruojamos Metinės pajamų mokesčio deklaracijos individualios veiklos pajamoms deklaruoti skirtame priede.
 
Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimas
 
Asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, jiems priklausančias mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas moka nuo veiklos vykdymo pradžios iki veiklos pabaigos.
 
Valstybinio socialinio draudimo įmokos nuo asmens, kuris verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, pajamų, gautų praėjusiais metais, metinės sumos (sumokėtos ir mokėtinos įmokų sumos skirtumas) turi būti sumokėtos iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai termino paskutinės dienos.
 
Asmenų, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, mėnesio 28,5 proc. dydžio valstybinio socialinio draudimo įmokos gali būti avansu apskaičiuojamos ir sumokamos nuo jų pačių pasirinktos sumos. Šios avansu apskaičiuotos valstybinio socialinio draudimo įmokos mokamos kartą per mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Avansu sumokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos negrąžinamos.
 
Sveikatos draudimo įmokų mokėjimas
 
Asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, kas mėnesį, iki paskutinės mėnesio dienos privalo sumokėti 9 procentų dydžio sveikatos draudimo įmokas nuo minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios tą mėnesį, už kurį mokama įmoka. Jeigu asmuo individualią veiklą vykdė ne visą mėnesį, tai mokėtina mėnesio sveikatos draudimo įmokų suma perskaičiuojama proporcingai veiklos vykdymo laikotarpiui.
 
Individualią veiklą vykdantys asmenys gali sveikatos draudimo įmokų kas mėnesį nemokėti, jeigu jie moka ir (arba) už juos yra mokamos Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos sveikatos draudimo įmokos arba jeigu jie yra asmenys, išvardyti Sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje.
 
Pasibaigus kalendoriniams metams, asmenys, vykdantys individualią veiklą, turi perskaičiuoti už praėjusius kalendorinius metus mokėtinas sveikatos draudimo įmokas. Sumokėtų ir mokėtinų sveikatos draudimo įmokų sumų skirtumas turi būti sumokėtas iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai termino paskutinės dienos (Sveikatos draudimo įstatymo 18 straipsnio 5 dalis).
 
Individualią veiklą vykdančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų ir sveikatos draudimo įmokų bazės nesutaps tais atvejais, kai 50 procentų individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus valstybinio socialinio draudimo įmokų ir sveikatos draudimo įmokų) suma bus mažesnė nei 12 MMA per metus.
 
Pavyzdys
Tarkime, kad individualią veiklą vykdantis asmuo 2010 metais PSD įmokas mokėjo kiekvieną mėnesį nuo minimalios mėnesinės algos (800 Lt x 9 proc. = 72 Lt) ir sumokėjo PSD įmokų 864 Lt (800 Lt x 12 mėn. = 9600 Lt x 9 proc.= 864 Lt). Individualią veiklą vykdantis asmuo VSD įmokų avansu nemokėjo. Tarkime, kad individualią veiklą vykdančio asmens už 2010 metus apmokestinamosios pajamos (neatėmus valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų) yra 15 000 Lt. Vadinasi, individualią veiklą vykdantis asmuo iki 2011 metų gegužės 1 dienos turės sumokėti nuo 7500 Lt (50 proc. nuo 15 000 Lt) sumos VSD įmokų 2137,5 Lt (7500 Lt x 28,5 proc.=2137,5 Lt). PSD įmokų skirtumo mokėti nereikės, nes PSD įmokos sumokėtos nuo 12 MMA sumos, t. y. nuo sumos didesnės negu apmokestinamųjų pajamų suma, nuo kurios skaičiuojamos VSD įmokos (7500 Lt – 9600 Lt = -2100 Lt).
 
Pavyzdys
Tarkime, kad individualią veiklą vykdantis asmuo 2010 metais PSD įmokas mokėjo kiekvieną mėnesį nuo minimalios mėnesinės algos (800 Lt x 9 proc.= 72 Lt) ir sumokėjo PSD įmokų 864 Lt (800 Lt x 12 mėn. = 9600 Lt x 9 proc. = 864 Lt). Individualią veiklą vykdantis asmuo VSD įmokų avansu nemokėjo. Tarkime, kad individualią veiklą vykdančio asmens už 2010 metus apmokestinamosios pajamos (neatėmus VSD ir PSD įmokų) yra 150 000 Lt. Vadinasi, individualią veiklą vykdantis asmuo iki 2011 metų gegužės 1 dienos turėtų sumokėti nuo 75000 Lt (50 proc. nuo 150000 Lt) VSD ir PSD įmokas. Tačiau VSD ir PSD įmokos negali būti mokamos nuo sumos didesnės kaip 48 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma, t. y. 56160 Lt. Vadinasi, individualią veiklą vykdantis asmuo iki 2011 metų gegužės 1 dienos turės sumokėti nuo 56160 Lt sumos VSD įmokų 16005,60 Lt (56160 Lt x 28,5 proc.) ir PSD įmokų skirtumą 4190,40 Lt (56160 Lt x 9 proc. = 5054,40 Lt; 5054,40 Lt – 864 Lt = 4190,40 Lt).
 
Už pavėluotai sumokėtas ar pervestas valstybinio socialinio draudimo įmokas skaičiuojami delspinigiai. Delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai įmokos turėjo būti sumokėtos, ir baigiami skaičiuoti įmokų sumokėjimo dieną įskaitytinai. Delspinigių dydį ir jo apskaičiavimo tvarką nustato finansų ministras.
 
Valstybinio socialinio draudimo įmokos ir sveikatos draudimo įmokos mokamos mokėjimo pavedimais per banką, pašto perlaidomis. Įmokas galima sumokėti grynaisiais pinigais visose kredito įstaigose ir AB „Lietuvos paštas“ skyriuose.
 
Mokėjimo dokumentuose turi būti nurodomi įmokų kodai.
 
Valstybinio socialinio draudimo įmokų kodų sąrašas
Įmokų pavadinimas Įmokos (kodas) Delspinigiai (kodas) Baudos (kodas) 

Asmenų, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, valstybinio socialinio draudimo įmokos (28,5 proc.)

292

293

294

Atidėtų valstybinio socialinio draudimo fondui mokėtinų sumų įmokos

273

274

275

Asmenų, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, sveikatos draudimo įmokos (9 proc.)

313

316

317

 
Atkreipiame dėmesį, jog mokant valstybinio socialinio draudimo įmokas, sveikatos draudimo įmokas, delspinigius ir baudas turi būti nurodyti skirtingi įmokų kodai.
 
Asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, sudarę įmokų įsiskolinimo „Sodros“ biudžetui sumokėjimo atidėjimo ir delspinigių mokėjimo atidėjimo sutartis, mokėjimo pavedimuose turi nurodyti atidėtų valstybinio socialinio draudimo fondui mokėtinų sumų įmokų kodus.
 
Už 2009 ir ankstesnius mokestinius metus savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos apskaičiuojamos ir mokamos iki 2010 m. sausio 1 d. galiojusių Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatų nustatyta tvarka.
 
Socialinio draudimo garantijos
 
Mokėdami valstybinio socialinio draudimo įmokas asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, įgyja teisę į senatvės ar netekto darbingumo pensiją, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) išmokas. Mirties atveju, apdraustojo sutuoktinis ir vaikai įgyja teisę į našlių ir našlaičių pensijas.
 
Socialinio draudimo pranešimų teikimas
 
Asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, Fondo valdybos teritoriniam skyriui turi pateikti SAV pranešimą apie savarankiškai dirbančius asmenis už ataskaitinį mėnesį iki kito mėnesio penkioliktos dienos, kai valstybinio socialinio draudimo įmokas, išskyrus sveikatos draudimo įmokas, apskaičiuoja ir sumoka avansu.
 
______________________________
 
Asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (advokatams, advokatų padėjėjams, notarams, antstoliams, kitiems asmenims, išskyrus verslo liudijimus turinčius asmenis) 2009 metais
 
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295) 2 str. 8 d. nustatyta, kad asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai, verslo liudijimus turintys asmenys ir kiti asmenys) laikomi savarankiškai dirbančiais asmenimis.
 
Valstybinio socialinio draudimo rūšys ir valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai
 
Asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, išskyrus tuos, kurie verčiasi individualia veikla turėdami verslo liudijimus, nuo 2009 m. sausio 1 d. privalomai draudžiami pensijų socialiniu draudimu pagrindei ir papildomai pensijos dalims, ligos ir motinystės socialiniu draudimu, kai draudžiama tik motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) išmokoms gauti.
 
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2009 metų rodiklių patvirtinimo įstatymu (Žin., 2008, Nr. 149-5998) savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka privalomai draudžiami pensijų socialiniu draudimu bei ligos ir motinystės socialiniu draudimu motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) socialinio draudimo išmokoms gauti, patvirtintas bendrasis valstybinio socialinio draudimo įmokų 28,5 procento dydžio tarifas ir jo dydžiai atskiroms socialinio draudimo rūšims:
  1. pensijų socialiniam draudimui – 26,3 procento;
  2. motinystės, tėvystės bei motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpoms – 2,2 procento.

 

Pereinamuoju laikotarpiu šių savarankiškai dirbantiems asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokoms taikomas mažesnis tarifas. 2009 metams asmenų, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, valstybinio socialinio draudimo įmokoms nustatytas 10 procentų dydžio tarifas.
 
Pajamos, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos
 
Asmenų, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, valstybinio socialinio draudimo įmokos skaičiuojamos ir mokamos nuo praėjusiais metais gautų pajamų metinės sumos. Pajamų metinė suma apskaičiuojama pasibaigus mokestiniams metams pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją.
 
Asmenų, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, pajamų metinę sumą sudaro Valstybinei mokesčių inspekcijai deklaruotų individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų ir apskaičiuotos mokestinių metų individualios veiklos pajamų mokesčio sumos skirtumas.
 
2009 metus asmenų, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, valstybinio socialinio draudimo įmokos apskaičiuojamos ir mokamos nuo šių asmenų gautų pajamų metinės sumos, neviršijančios einamųjų metų draudžiamųjų pajamų 4 dydžių sumos per mėnesį (einamųjų metų draudžiamųjų pajamų 48 dydžių sumos per metus). Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas einamųjų 2009 metų draudžiamųjų pajamų dydis yra 1488 Lt. Vadinasi, valstybinio socialinio draudimo įmokos skaičiuojamos nuo individualios veiklos pajamų sumos, ne didesnės kaip 5952 Lt per mėnesį (1488 Lt x 4 ) arba 71424 Lt per metus (5952 Lt x 12 mėn.).
 
Pavyzdys
Tarkime, kad asmuo, kuris verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, deklaravo, kad 2009 metais gavo 15 000 Lt pajamų. Vadinasi, iki 2010 metų gegužės 1 dienos jis turės sumokėti valstybinio socialinio draudimo įmokų 1500 Lt (15 000 Lt x 10 proc. = 1500 Lt).
 
Tarkime, kad asmuo, kuris verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, deklaravo, kad 2009 metais gavo 95 000 Lt pajamų. Vadinasi, jis iki 2010 metų gegužės 1 dienos nuo 71 424 Lt sumos turės sumokėti valstybinio socialinio draudimo įmokų 7142,40 Lt (t. y. 5952 Lt x 12 mėn. = 71424 Lt x 10 proc. = 7142,40 Lt).
 
Pajamų metinių sumų ribos perskaičiuojamos proporcingai veiklos vykdymo laikotarpiui tais atvejais, kai asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, vykdė veiklą ne visus mokestinius metus.
 
Individualios veiklos pajamos deklaruojamos Metinės pajamų mokesčio deklaracijos individualios veiklos pajamoms deklaruoti skirtame priede.
 
Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimas
 
Asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, jiems priklausančias mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas moka nuo veiklos vykdymo pradžios iki veiklos pabaigos.
 
Valstybinio socialinio draudimo įmokos nuo asmens, kuris verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, pajamų, gautų praėjusiais metais, metinės sumos (sumokėtos ir mokėtinos įmokų sumos skirtumas) turi būti sumokėtos iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai termino paskutinės dienos.
 
Asmenų, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, mėnesio valstybinio socialinio draudimo įmokos 2009 metais galėjo būti avansu apskaičiuojamos ir sumokamos nuo jų pačių pasirinktos sumos, bet ne mažesnės nei 0,8 minimaliosios mėnesinės algos dydžio per mėnesį (t. y. 800 Lt x 0,8 = 640 Lt x 10 proc. = 64 Lt per mėnesį arba 192 Lt per ketvirtį). Šios avansu apskaičiuotos valstybinio socialinio draudimo įmokos mokamos kartą per ketvirtį ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 15 dienos. Avansu sumokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos negrąžinamos.
 
Už pavėluotai sumokėtas ar pervestas valstybinio socialinio draudimo įmokas skaičiuojami delspinigiai. Delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai įmokos turėjo būti sumokėtos, ir baigiami skaičiuoti įmokų sumokėjimo dieną įskaitytinai. Delspinigių dydį ir jo apskaičiavimo tvarką nustato finansų ministras.
 
Fondo valdybos teritoriniai skyriai, asmenų, kurie verčiasi individualia veikla, ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, praėjusių metų pajamų metinę sumą, nuo kurios turi būti apskaičiuotos ir sumokėtos socialinio draudimo įmokos (remiantis Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis), ir jų sumokėtų įmokų metinę sumą išdėsto ketvirčiais proporcingai asmens individualios veiklos vykdymo laikotarpiui ir sumokėtoms socialinio draudimo įmokoms, todėl papildomai teikti duomenų Fondo valdybos teritoriniams skyriams nereikia.