Spausdinti
atgal Individualių įmonių savininkams, tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikriesiems nariams

Individualių įmonių savininkams, tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikriesiems nariams
 
Nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. birželio 30 d.
 
Valstybinio socialinio draudimo rūšys ir valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai
 
Individualių įmonių savininkai, tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai privalomai draudžiami pensijų socialiniu draudimu pagrindinei ir papildomai pensijos dalims, ligos ir motinystės socialiniu draudimu, kai draudžiama tik motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) išmokoms gauti, ir sveikatos draudimu.
 
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2010 metų rodiklių patvirtinimo įstatymu (Žin., 2009, Nr. 151-6783) savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka privalomai draudžiami pensijų socialiniu draudimu bei ligos ir motinystės socialiniu draudimu motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) socialinio draudimo išmokoms gauti, ir sveikatos draudimu patvirtintas bendrasis valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų 37,5 procento dydžio tarifas ir jo dydžiai atskiroms socialinio draudimo rūšims:
  1. pensijų socialiniam draudimui – 26,3 procento;
  2. motinystės, tėvystės bei motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpoms – 2,2 procento;
  3. sveikatos draudimui9 proc.
Pajamos, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos ir sveikatos draudimo įmokos
 
Individualios įmonės savininko, taip pat ūkinės bendrijos tikrojo nario socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų bazę sudaro kalendoriniais metais išsiimama individualios įmonės savininko ar ūkinės bendrijos tikrojo nario asmeniniams poreikiams iš individualios įmonės ar ūkinės bendrijos pajamų suma, kuri priskirtina individualios įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario su darbo santykiais susijusioms pajamoms, kaip tai apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 34 punkte, ir kalendorinių metų mėnesį negali būti mažesnė kaip minimalioji mėnesinė alga ir didesnė kaip einamųjų metų draudžiamųjų pajamų 4 dydžių suma per mėnesį.
 
Individualių įmonių savininkų, taip pat ūkinių bendrijų tikrųjų narių socialinio draudimo įmokų bazė kalendoriniais metais negali būti didesnė negu 48 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma. Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas einamųjų 2010 metų draudžiamųjų pajamų dydis yra 1170 Lt. Vadinasi, socialinio draudimo įmokos skaičiuojamos nuo sumos, ne didesnės kaip 4680 Lt per mėnesį arba 56160 Lt per metus.
 
Deklaruotų išsiimtų sumų suderinimas vyks pasibaigus kalendoriniams metams. Valstybinė mokesčių inspekcija pateiks Fondo valdybai informaciją apie individualios įmonės savininko (ūkinės bendrijos tikrojo nario) metinėje pajamų deklaracijoje deklaruotas su darbo santykiais susijusias pajamas (02 pajamų rūšies kodas).
 
Socialinio draudimo įmokų bazės ribos perskaičiuojamos proporcingai veiklos vykdymo laikotarpiui tais atvejais, kai savarankiškai dirbantys asmenys vykdė veiklą ne visus mokestinius metus.
 
Valstybinio socialinio draudimo įmokų ir sveikatos draudimo įmokų mokėjimas
 
Individualios įmonės, taip pat ūkinės bendrijos moka valstybinio socialinio draudimo įmokas ir sveikatos draudimo įmokas už šių įmonių savininkus, ūkinių bendrijų tikruosius narius nuo individualios įmonės ar ūkinės bendrijos įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.
 
Individualios įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario valstybinio socialinio draudimo įmokos ir sveikatos draudimo įmokos mokamos kartą per mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.
 
Pavyzdys

Tarkime, kad individualios įmonės savininkas per 2010 metų sausio mėnesį asmeniniams poreikiams išsiėmė 1000 Lt. Vadinasi, individuali įmonė už individualios įmonės savininką iki 2010 m. sausio 31 d. turi sumokėti nuo 1000 Lt sumos 285 Lt VSD įmokų (1000 Lt x 28,5 proc. = 285 Lt) ir 90 Lt PSD įmokų (1000 Lt x 9 proc.= 90 Lt).

 
Pavyzdys
 

Tarkime, kad individualios įmonės savininkas per 2010 metų sausio mėnesį asmeniniams poreikiams lėšų neišsiėmė. Vadinasi, individuali įmonė už individualios įmonės savininką iki 2010 m. sausio 31 d. turi sumokėti nuo 800 Lt sumos 228 Lt VSD įmokų (800 Lt x 28,5 proc. = 228 Lt) ir 72 Lt PSD įmokų (800 Lt x 9 proc. = 72 Lt).

 
 
Individualių įmonių savininkai, ūkinių bendrijų tikrieji nariai valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų gali nemokėti, jeigu individuali įmonė ar ūkinė bendrija veiklos laikinai nevykdo ir yra tai deklaravusi Mokesčių administravimo įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka. Individuali įmonė ar ūkinė bendrija taip pat laikoma nevykdančia veiklos, jei iki 2008 m. gruodžio 31 d. jai buvo suteiktas likviduojamos įmonės statusas, o visi jos darbuotojai atleisti iš darbo. Sąlygos ir tvarka, kai individuali įmonė ar ūkinė bendrija gali būti pripažinta laikinai nevykdančia veiklos, numatytos Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 77 straipsnyje, taip pat Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakyme Nr. VA-135 „Dėl mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“ (Žin., 2004, Nr. 109-4117; 2009, Nr. 39-1502).
 
Pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių (Žin., 2005, Nr. 75-2725) 281 punktą, apskaičiuojant likviduojamų individualių įmonių savininkų (ūkinių bendrijų tikrųjų narių) išsiimamų individualios įmonės savininko ar ūkinės bendrijos tikrojo nario asmeniniams poreikiams pajamų sumą, mokestinis laikotarpis skaičiuojamas iki šių įmonių (ūkinių bendrijų) veiklos pabaigos, kurios data deklaruojama pateikiamoje Valstybinei mokesčių inspekcijai paskutinio mokestinio laikotarpio pelno mokesčio deklaracijoje.
 
Už pavėluotai sumokėtas ar pervestas valstybinio socialinio draudimo įmokas skaičiuojami delspinigiai. Delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai įmokos turėjo būti sumokėtos, ir baigiami skaičiuoti įmokų sumokėjimo dieną įskaitytinai. Delspinigių dydį ir jo apskaičiavimo tvarką nustato finansų ministras.
 
Valstybinio socialinio draudimo įmokos mokamos mokėjimo pavedimais per banką, pašto perlaidomis. Įmokas galima sumokėti grynaisiais pinigais visose kredito įstaigose ir AB „Lietuvos paštas“ skyriuose.
 
Mokėjimo dokumentuose turi būti nurodomi įmokų kodai.
 
Valstybinio socialinio draudimo įmokų kodų sąrašas
 
Įmokų pavadinimas

Įmokos(kodas)

Delspinigiai(kodas) Baudos (kodas)
Individualių įmonių savininkų, ūkinių bendrijų tikrųjų narių valstybinio socialinio draudimo įmokos (28,5 proc.)

310

311

312

Atidėtų valstybinio socialinio draudimo fondui mokėtinų sumų įmokos

273

274

275

Individualių įmonių savininkų, ūkinių bendrijų tikrųjų narių sveikatos draudimo įmokos (9 proc.)

322

323

324

 
Atkreipiame dėmesį, jog mokant valstybinio socialinio draudimo įmokas, sveikatos draudimo įmokas, delspinigius ar baudas turi būti nurodyti skirtingi įmokų kodai.
 
Individualios įmonės ar ūkinės bendrijos sudariusios įmokų įsiskolinimo „Sodros“ biudžetui sumokėjimo atidėjimo ir delspinigių mokėjimo atidėjimo sutartis, mokėjimo pavedimuose turi nurodyti atidėtų valstybinio socialinio draudimo fondui mokėtinų sumų įmokų kodus.
 
Už 2009 ir ankstesnius mokestinius metus savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos apskaičiuojamos ir mokamos iki 2010 m. sausio 1 d. galiojusių Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatų nustatyta tvarka.
 
Socialinio draudimo garantijos
 
Mokėdami valstybinio socialinio draudimo įmokas individualių įmonių savininkai, ūkinių bendrijų tikrieji nariai įgyja teisę į senatvės ar netekto darbingumo pensiją, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) išmokas. Mirties atveju, apdraustojo sutuoktinis ir vaikai įgyja teisę į našlių ir našlaičių pensijas.
Socialinio draudimo pranešimų teikimas
Individualios įmonės (ūkinės bendrijos) Fondo valdybos teritoriniam skyriui turi pateikti SAV pranešimą apie savarankiškai dirbančius asmenis už ataskaitinį mėnesį iki kito mėnesio penkioliktos dienos, kai valstybinio socialinio draudimo įmokas apskaičiuoja ir sumoka už individualių įmonių savininkus (ūkinių bendrijų tikruosius narius) nuo mėnesio sumos didesnės, nei minimaliosios mėnesinės algos dydžio suma.
 
_________________________________________________________________________________
 
Individualių įmonių savininkams, tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikriesiems nariams
 
Nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d.
 
Valstybinio socialinio draudimo rūšys ir valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai
 
Individualių įmonių savininkai, tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai privalomai draudžiami sveikatos draudimu, o gavę su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias pajamas iš savo individualios įmonės ar ūkinės bendrijos, draudžiami pensijų socialiniu draudimu pagrindinei ir papildomai pensijos dalims.
 
Nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. valstybinio socialinio draudimo įmokoms nustatytas 26,3 procento dydžio tarifas ir 9 procentai sveikatos draudimo įmokoms.
 
Pajamos, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos ir sveikatos draudimo įmokos
 
Individualios įmonės savininko, taip pat ūkinės bendrijos tikrojo nario socialinio draudimo įmokų bazę sudaro individualios įmonės ar ūkinės bendrijos išsiimama individualios įmonės savininko ar ūkinės bendrijos tikrojo nario asmeniniams poreikiams lėšų suma, kuri deklaruojama Valstybinei mokesčių inspekcijai, kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos.
 
Individualios įmonės savininko, taip pat ūkinės bendrijos tikrojo nario privalomojo sveikatos draudimo įmokų bazę sudaro minimalioji mėnesinė alga.
 
Deklaruotų išsiimtų sumų suderinimas vyks pasibaigus kalendoriniams metams. Valstybinė mokesčių inspekcija pateiks Fondo valdybai informaciją apie individualios įmonės savininko (ūkinės bendrijos tikrojo nario) metinėje pajamų deklaracijoje deklaruotas su darbo santykiais susijusias pajamas (02 pajamų rūšies kodas).
 
Socialinio draudimo įmokų bazės ribos perskaičiuojamos proporcingai veiklos vykdymo laikotarpiui tais atvejais, kai savarankiškai dirbantys asmenys vykdė veiklą ne visus mokestinius metus.
 
Valstybinio socialinio draudimo įmokų ir sveikatos draudimo įmokų mokėjimas
 
Individualios įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario socialinio draudimo įmokos avansu gali būti apskaičiuojamos ir sumokamos kartą per mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.
 
Individualios įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario sveikatos draudimo įmokos mokamos kartą per mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.
 
Socialinio draudimo įmokos (sumokėtų įmokų ir mokėtinų įmokų sumų skirtumas), kai jų bazė priklauso nuo asmens pajamų, gautų praėjusiais metais, turi būti sumokėtos iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai termino paskutinės dienos.
 
Valstybinio socialinio draudimo įmokos mokamos mokėjimo pavedimais per banką, pašto perlaidomis. Įmokas galima sumokėti grynaisiais pinigais visose kredito įstaigose ir AB „Lietuvos paštas“ skyriuose.
 
Mokėjimo dokumentuose turi būti nurodomi įmokų kodai.
 
Valstybinio socialinio draudimo įmokų kodų sąrašas
 
Įmokų pavadinimas

Įmokos(kodas)

Delspinigiai(kodas) Baudos (kodas)
Individualių įmonių savininkų, ūkinių bendrijų tikrųjų narių valstybinio socialinio draudimo įmokos

310

311

312

Atidėtų valstybinio socialinio draudimo fondui mokėtinų sumų įmokos

273

274

275

Individualių įmonių savininkų, ūkinių bendrijų tikrųjų narių sveikatos draudimo įmokos (9 proc.)

322

323

324

 
Atkreipiame dėmesį, jog mokant valstybinio socialinio draudimo įmokas, sveikatos draudimo įmokas, delspinigius ar baudas turi būti nurodyti skirtingi įmokų kodai.
 
Individualios įmonės ar ūkinės bendrijos, sudariusios įmokų įsiskolinimo „Sodros“ biudžetui sumokėjimo atidėjimo ir delspinigių mokėjimo atidėjimo sutartis, mokėjimo pavedimuose turi nurodyti atidėtų valstybinio socialinio draudimo fondui mokėtinų sumų įmokų kodus
 
Socialinio draudimo garantijos
 
Mokėdami valstybinio socialinio draudimo įmokas individualių įmonių savininkai, ūkinių bendrijų tikrieji nariai įgyja teisę į senatvės ar netekto darbingumo pensiją. Mirties atveju, apdraustojo sutuoktinis ir vaikai įgyja teisę į našlių ir našlaičių pensijas.
 
Motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpos, paskirtos ir mokėtos iki 2010 m. liepos 1d., neperskaičiuojamos.
 
Socialinio draudimo pranešimų teikimas
 
Individualios įmonės (ūkinės bendrijos) Fondo valdybos teritoriniam skyriui turi pateikti SAV pranešimą apie savarankiškai dirbančius asmenis už ataskaitinį mėnesį iki kito mėnesio penkioliktos dienos, kai valstybinio socialinio draudimo įmokas avansu apskaičiuoja ir sumoka už individualių įmonių savininkus (ūkinių bendrijų tikruosius narius).
 
Individualių įmonių savininkų ir ūkinių bendrijų tikrųjų narių socialinio draudimo įmokų bazės apskaičiavimo už 2010 metus pavyzdžiai
 
1. pavyzdys
 
Tarkime, kad individualios įmonės savininkas už 2010 metus VMI deklaravo kaip su darbo santykiais susijusią išsiimtą sumą 10000 Lt. Per laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2010-06-30 VSD ir PSD įmokas mokėjo nuo 6 MMA (4800 Lt) ir sumokėjo 1368 Lt VSD įmokų ir 432 Lt PSD įmokų. Už laikotarpį nuo 2010-07-01 iki 2010-12-31 sumokėjo 432 Lt PSD įmokų.
 
VSD ir PSD įmokų bazė:
 
10000 Lt : 2 = 5000 Lt.
 
Už 2010-01-01 - 2010-06-30 laikotarpį 5000 Lt.
 
Už 2010-07-01 - 2010-12-31 laikotarpį 5000 Lt.
 
Mokėtinos VSD įmokos:
 
Už 2010-01-01 - 2010-06-30 laikotarpį 5000 Lt x 28,5 proc. = 1425 Lt - 1368 Lt = 57 Lt;
 
Už 2010-07-01 - 2010-12-31 laikotarpį 5000 Lt x 26,3 proc.= 1315 Lt.
 
Mokėtinos PSD įmokos:
 
Už 2010-01-01 - 2010-06-30 laikotarpį 5000 Lt x 9 proc. = 450 Lt - 432 Lt = 18 Lt.
 
Už 2010-07-01 - 2010-12-31 laikotarpį 4800 Lt x 9 proc.= 432 Lt - 432 Lt = 0.
 
Taigi, individuali įmonė už individualios įmonės savininką privalo sumokėti 1372 Lt VSD įmokų ir 18 Lt PSD įmokų.
 
2. pavyzdys
 
Tarkime, kad individualios įmonės savininkas už 2010 metus VMI deklaravo kaip su darbo santykiais susijusią išsiimtą sumą 80000 Lt. Už laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2010-06-30 VSD ir PSD įmokas mokėjo nuo 6 MMA (4800 Lt) ir sumokėjo 1368 Lt VSD įmokų ir 432 Lt PSD įmokų. Už laikotarpį nuo 2010-07-01 iki 2010-12-31 sumokėjo 432 Lt PSD įmokų.

VSD ir PSD įmokų bazė:

56160 Lt : 2 = 28080 Lt.

Už 2010-01-01 - 2010-06-30 laikotarpį 28080 Lt.

Už 2010-07-01 - 2010-12-31 laikotarpį 28080 Lt.

Mokėtinos VSD įmokos:

Už 2010-01-01 - 2010-06-30 laikotarpį 28080 Lt x 28,5 proc. = 8002,80 - 1368 Lt = 6634,80 Lt.

Už 2010-07-01 - 2010-12-31 laikotarpį 28080 Lt x 26,3 proc.= 7385,04 Lt.

Mokėtinos PSD įmokos:

Už 2010-01-01 - 2010-06-30 laikotarpį 28080 Lt x 9 proc. = 2527,20 Lt - 432 Lt = 2095,20 Lt.

Už 2010-07-01 - 2010-12-31 laikotarpį 4800 Lt x 9 proc.= 432 Lt - 432 Lt = 0.

Taigi, individuali įmonė už individualios įmonės savininką privalo sumokėti 14019,84 Lt VSD įmokų ir 2095,20 Lt PSD įmokų.

 
3. pavyzdys
Tarkime, kad ndividualios įmonės savininkas už 2010 metus VMI deklaravo kaip su darbo santykiais susijusią išsiimtą sumą 16000 Lt. Per laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2010-06-30 VSD ir PSD įmokas už sausio-balandžio mėn. mokėjo nuo 4 MMA (3200 Lt) ir sumokėjo 912 Lt VSD įmokų ir 288 Lt PSD įmokų, už gegužės mėn. nuo 4000 Lt ir sumokėjo 1140 Lt VSD įmokų ir 360 Lt PSD įmokų, už birželio mėn. nuo 4680 Lt sumokėjo 1333,80 Lt VSD įmokų ir 421,20 Lt PSD įmokų. Per laikotarpį nuo 2010-07-01 iki 2010-12-31 avansu mokėjo VSD įmokas už liepos mėn. nuo 800 Lt ir sumokėjo 228 Lt VSD įmokų, už rugsėjo mėn. nuo 3000 Lt sumokėjo 789 Lt VSD įmokų.
 
VSD ir PSD įmokų bazė:
 
16000 Lt : 2 = 8000 Lt.
 
Už 2010-01-01 - 2010-06-30 laikotarpį VSD ir PSD įmokų bazė paliekama 11880 Lt (3200 Lt + 4000 Lt + 4680 Lt), nes yra didesnė negu 8000 Lt.
 
Už 2010-07-01 - 2010-12-31 laikotarpį 16000 Lt - 11880 Lt = 4120 Lt.
 
Mokėtinos VSD įmokos:
 
Už 2010-01-01 - 2010-06-30 laikotarpį 11880 Lt x 28,5 proc. = 3385,80 Lt - 3385,80 Lt (912 Lt + 1140 Lt + 1333,80 Lt) = 0.
 
Už 2010-07-01 - 2010-12-31 laikotarpį 4120 Lt x 26,3 proc.= 1083,56 Lt - 1017 Lt (228 Lt + 789 Lt) = 66,56 Lt.
 
Mokėtinos PSD įmokos:
 
Už 2010-01-01 - 2010-06-30 laikotarpį 11880 Lt x 9 proc. = 1069,20 Lt - 1069,20 Lt (288 Lt + 360 Lt + 421,20 Lt) = 0.
 
Už 2010-07-01 - 2010-12-31 laikotarpį 4800 Lt x 9 proc.= 432 Lt.
 
Taigi, individuali įmonė už individualios įmonės savininką privalo sumokėti 66,56 Lt VSD įmokų ir 432 Lt PSD įmokų.
 
4. pavyzdys
 
Tarkime, kad individuali įmonė nuo 2010 m. vasario 1 d. veiklos laikinai nevykdė. Individualios įmonės savininkas už 2010 metus VMI deklaravo kaip su darbo santykiais susijusią išsiimtą sumą 10000 Lt. Už 2010 m. sausio mėn. VSD ir PSD įmokas mokėjo nuo MMA (800 Lt) ir sumokėjo 228 Lt VSD įmokų ir 72 Lt PSD įmokų. Už laikotarpį nuo 2010-07-01 iki 2010-12-31 sumokėjo 432 Lt PSD įmokų. VSD ir PSD įmokų bazė apskaičiuojama už 2010 m. sausio mėn. nuo 4680 Lt sumos.
 
Mokėtinos VSD įmokos:
 
Už 2010-01-01 - 2010-01-31 laikotarpį 4680 Lt x 28,5 proc. = 1333,80 Lt - 228 Lt = 1105,80 Lt.
 
Mokėtinos PSD įmokos:
 
Už 2010-01-01 - 2010-01-31 laikotarpį 4680 Lt x 9 proc. = 421,20 Lt - 72 Lt = 349,20 Lt.
 
Už 2010-07-01 - 2010-12-31 laikotarpį 4800 Lt x 9 proc.= 432 Lt - 432 Lt = 0.
 
Taigi, individuali įmonė už individualios įmonės savininką privalo sumokėti 1105,80 Lt VSD įmokų ir 349,20 Lt PSD įmokų.