Spausdinti
atgal VSD ir PSD įmokų mokėjims asmenims, gaunantiems pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos, taip pat asmenims, gaunantiems pajamas pagal autorines sutartis
Pagal SD įstatymo 17 straipsnio 3 dalį, asmenys, gaunantys pajamas pagal autorinę sutartį, taip pat sporto veiklos, atlikėjo veiklos pajamas, išskyrus asmenis, kurie verčiasi atitinkama individualia veikla, moka 6 procentų dydžio PSD įmokas, o draudėjai – 3 procentų PSD įmokas nuo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos VSD įmokos.
 
VSD įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje* ir šio straipsnio 5 dalyje nurodyti asmenys, gaunantys pajamas pagal autorinę sutartį, taip pat sporto veiklos, atlikėjo veiklos pajamas, privalomai draudžiami atitinkamų rūšių valstybiniu socialiniu draudimu, įskaitant sveikatos draudimą. Šiuo atveju VSD įmokos, įskaitant PSD įmokas, priskaičiuojamos ir sumokamos nuo pajamų, gautų iš sporto ir (ar) atlikėjo veiklos, ir (ar) pajamų, gautų pagal autorines sutartis.
 
Nuo pajamų, gautų iš sporto veiklos ar atlikėjo veiklos iš draudėjo, su kuriuo asmuo tuo pat metu yra susijęs darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, taip pat nuo VSD įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų - nuolatinių Lietuvos gyventojų, kaip jie apibrėžti Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, gautų pajamų pagal autorines sutartis iš draudėjo – Lietuvos vieneto, kaip ši sąvoka apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, VSD įmokos visoms draudimo rūšims apskaičiuojamos pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2011 metų rodiklių įstatyme nustatytus tarifus. Pagal šį įstatymą, nuo minėtų asmenų pajamų VSD įmokos apskaičiuojamos pagal nustatytą draudėjų bendrąjį valstybinio pensijų, ligos ir motinystės, nedarbo socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų 30,8 procento dydžio tarifą (pensijų socialiniam draudimui – 23,3 procento, ligos ir motinystės socialiniam draudimui – 3,4 procento, nedarbo socialiniam draudimui – 1,1 procento, sveikatos draudimui – 3 procento), draudėjų mokamą nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokų tarifą (1 grupė – 0,9 procento, II grupė – 0,38 procento, III grupė – 0,18 procento), apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokų 9 proc. tarifą (pensijų socialiniam draudimui - 3 procentai; sveikatos draudimui - 6 procentai).
 
Pavyzdys
 

Tarkime, kad draudėjas (priskirtas III nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokų tarifų grupei) , su kuriuo asmuo yra susijęs darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, priskaičiavo ir išmokėjo jam 7000 Lt pagal atlikėjo ar sporto veiklą. Nuo priskaičiuotų 7000 Lt pajamų draudėjas tą pačią dieną privalo apskaičiuoti ir sumokėti 2798,60 Lt VSD ir PSD įmokų (7000 Lt x (30,98 proc. draudėjo + 9 proc. apdraustojo) = 2798,60 Lt).

 
Pagal VSD įstatymo 4 straipsnio 5 dalį, nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, kaip jie apibrėžti Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (toliau – nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai), kurie nėra išvardinti VSD įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje ir gauna pajamas pagal autorines sutartis, iš draudėjo – Lietuvos vieneto, kaip ši sąvoka apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (toliau – Lietuvos vienetas) privalomai draudžiami pensijų socialiniu draudimu pagrindinei ir papildomai pensijos dalims, ligos ir motinystės socialiniu draudimu ir sveikatos draudimu, išskyrus atvejus, kai tokios pajamos gaunamos verčiantis individualia veikla. Nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, gaunantys pajamas iš sporto veiklos ar atlikėjo veiklos, kaip šios sąvokos apibrėžtos Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, iš draudėjo – Lietuvos vieneto, su kuriuo jie nesusiję darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais taip, kaip šie santykiai apibrėžti Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, privalomai draudžiami pensijų socialiniu draudimu pagrindinei ir papildomai pensijos dalims, ligos ir motinystės socialiniu draudimu, kai draudžiama tik motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) išmokoms gauti ir sveikatos draudimu, išskyrus atvejus, kai tokios pajamos gaunamos verčiantis individualia veikla. Nurodytu atveju VSD įmokų bazę sudaro 50 procentų pajamų, gautų už sporto ir (ar) atlikėjo veiklą, ir (ar) pagal autorinę sutartį sumos (VSD įstatymo 7 straipsnio 3 dalis).
 
Nuo nuolatinių Lietuvos gyventojų, kurie nėra išvardinti VSD įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje, gaunančių pajamas pagal autorines sutartis iš draudėjo – Lietuvos vieneto pajamų, (VSD įstatymo 4 straipsnio 5 dalis), VSD įmokos apskaičiuojamos pagal Biudžeto rodiklių įstatyme nustatytus tarifus: apdraustųjų (pensijų socialiniam draudimui - 3 procentai; sveikatos draudimui - 6 procentai); draudėjų bendrąjį valstybinio pensijų, ligos ir motinystės socialinio draudimo bei sveikatos draudimo įmokų 29,7 procento dydžio tarifą ir jo dydžius atskiroms socialinio draudimo rūšims: (pensijų socialiniam draudimui - 23,3 procento; ligos ir motinystės socialiniam draudimui - 3,4 procento; sveikatos draudimui - 3,0 procentai).
 
Pavyzdys
 
Tarkime, kad draudėjas Lietuvos vienetas nuolatiniam Lietuvos gyventojui, kuris nėra nurodytas VSD įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje, priskaičiavo ir išmokėjo jam 7000 Lt pagal autorinę sutartį. Nuo priskaičiuotų 3500 Lt (50 proc. pajamų pagal autorinę sutartį) draudėjas tą pačią dieną privalo apskaičiuoti ir sumokėti 1354,50 Lt VSD ir PSD įmokų (3500 Lt x (29,7 proc. draudėjo + 9 proc. apdraustojo) = 1354,50 Lt).
 
Nuo pajamų, gautų iš sporto veiklos ar atlikėjo veiklos, kai asmuo tuo pat metu nėra susijęs su draudėju darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais (VSD įstatymo 4 straipsnio 5 dalis), VSD įmokos apskaičiuojamos pagal Biudžeto rodiklių įstatyme nustatytus tarifus: apdraustųjų (pensijų socialiniam draudimui - 3 procentai; sveikatos draudimui - 6 procentai); draudėjų (pensijų socialiniam draudimui - 23,3 procento; sveikatos draudimui - 3,0 procentai, ligos ir motinystės, kai draudžiama motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpoms - 2,2 procento).
 
Pavyzdys
 
Tarkime, kad draudėjas, su kuriuo asmuo nėra susijęs darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, priskaičiavo ir išmokėjo jam 7000 Lt pajamų sumą už sporto ar atlikėjo veiklą. Nuo priskaičiuotų 3500 Lt (50 proc. pajamų iš sporto ar atlikėjo veiklos) draudėjas tą pačią dieną privalo apskaičiuoti ir sumokėti 1312,50 Lt VSD ir PSD įmokų (3500 Lt x (26,3 proc. draudėjo + 2,2 proc. draudėjo + 9 proc. apdraustojo) = 1312,50 Lt).
 
Asmenų, kurie nėra išvardinti VSD įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje, gaunančių pajamas pagal autorines sutartis, bei asmenų, gaunančių pajamas iš sporto veiklos ar atlikėjo veiklos, kai asmuo tuo pat metu nėra susijęs su draudėju darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais (VSD įstatymo 4 straipsnio 5 dalis), VSD įmokų bazė kalendoriniais metais negali būti didesnė negu 48 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma, o šių įmokų bazė per mėnesį negali būti didesnė negu 4 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma. Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas einamųjų 2010 metų draudžiamųjų pajamų dydis yra 1170 Lt. Vadinasi, VSD įmokos skaičiuojamos nuo pajamų sumos, ne didesnės kaip 4680 Lt per mėnesį arba 56160 Lt per metus.
 
Pagal SD įstatymo 18 straipsnio 3 dalį, asmenų, gaunančių pajamas pagal autorinę sutartį, taip pat sporto veiklos, atlikėjo veiklos pajamas, išskyrus asmenis, kurie verčiasi atitinkama individualia veikla, PSD įmokos skaičiuojamos ir mokamos VSD įstatymo nustatyta tvarka nuo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos VSD įmokos. Kadangi už asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat asmenis gaunančius pajamas iš sporto ir (ar) atlikėjo veiklos, draudėjo ir apdraustojo asmens VSD įmokas į Valstybinio socialinio draudimo fondą priskaičiuoja, išskaito ir sumoka draudėjas atitinkamo atlygio išmokėjimo dieną, kuri laikoma asmens socialinio draudimo pradžios data (VSD įstatymo 9 straipsnio 1 dalis), tai ir PSD įmokas nuo nurodytų asmenų pajamų draudėjas privalo priskaičiuoti, išskaityti ir sumokėti atitinkamo atlygio išmokėjimo dieną.
 
Vadovaujantis VSD įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 27 punktu, VSD ir PSD įmokos neskaičiuojamos nuo autoriams ir gretutinių teisių subjektams mokamo atlyginimo už kūrinių ir gretutinių teisių objektų panaudojimą pagal suteiktas licencijas panaudoti kūrinius ar gretutinių teisių objektus, taip pat nuo autoriams ir gretutinių teisių subjektams mokamo kompensacinio atlyginimo už knygų panaudą bibliotekose, kūrinių atgaminimą reprografijos būdu ir kūrinių bei gretutinių teisių objektų atgaminimą asmeniniais tikslais, pajamų, gautų už perduotą ar pagal licencinę sutartį suteiktą teisę naudotis pramoninės nuosavybės objektu.
 
*VSD įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys yra : asmenys dirbantys pagal darbo sutartis, kandidatai į notarus (asesoriai), asmenys, atlygintinai einantys narystės pagrindu renkamąsias pareigas ar paskirti į apygardų, miestų, rajonų, apylinkių rinkimų ir referendumo komisijas, Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme, Teisėjų atlyginimų įstatyme ir Valstybės tarnybos įstatyme nurodyti valstybės politikai, teisėjai, valstybės pareigūnai, valstybės tarnautojai (išskyrus valstybės tarnautojus, nurodytus VSD įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje), Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatyme nurodyti asmenys, kuriems darbo užmokestį ir nuo jo socialinio draudimo įmokas moka asmenį delegavusi Lietuvos Respublikos deleguojančioji institucija, taip pat gaunantys darbo užmokestį Seimo, Seimo pirmininko, Respublikos Prezidento ar Ministro Pirmininko skiriami į pareigas asmenys.